Předmět: Jazyk I - Angličtina 1

» Seznam fakult » EF » KCJ
Název předmětu Jazyk I - Angličtina 1
Kód předmětu KCJ/A1AH
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pavlíková Stanislava, Ing. Ph.D.
  • Hastrdlová Šárka, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Corporate culture, Customer support

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), E-learning
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Student získá jazykové dovednosti na prahové úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Student získá jazykové dovednosti na prahové úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Předpoklady
Student by měl mít takové vstupní jazykové dovednosti, aby byl schopen po absolvování semestru získat požadovanou jazykovou úroveň podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test, Prezentace osvojených vědomostí formou referátu

Zápočet: - Absolvování testů vprůběhu studia - vypracování požadovaných prezentací - průběžné plnění podmínek zápočtů dle požadavků vyučujících - samostatné práce s e-learningovými materiály.
Doporučená literatura
  • ALLISON, J., EMMERSON P. The Business 2.0 Intermediate. Oxford, 2013. ISBN 9780230437883.
  • ALLISON,J., J. TOWNEND a P. EMMERSON. The Business 2.0 Upper- Intermediate. Oxford University. Oxford, 2013. ISBN 978-0-230-43796-8.
  • MCCARTHY, M. Grammar for business. New York, 2009. ISBN 0521727200.
  • MURPHY, R. The Business 2.0 Intermediate. Oxford University Press. Oxford, 2013. ISBN 978-0-230-43788-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr