Předmět: Jazyk I - Angličtina 2

» Seznam fakult » EF » KCJ
Název předmětu Jazyk I - Angličtina 2
Kód předmětu KCJ/A1B*H
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pavlíková Stanislava, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Tématický celek Products and Packaging - Obaly, materiály, funkce, problém (čtení s porozuměním) - Specifikace zboží a popisy funkcí zboží a možností použití (slovní zásoba) - gramatika: členy, vztažné věty a složená podstatná jména - konverzační téma zásady tvorby prezentací - struktura - psaní popis výrobku Tématický celek Careers - výběr zaměstnání (čtení s porozuměním) - slovní zásoba zaměřená na popis různých fází kariéry, osobní dovednosti a kvality - gramatika přítomné časy - konverzační téma pracovní pohovor - psaní životopis - prezentace a odpovídající testy, Seminars 4-6 - Fundamentals of Business correspondence 2 - Managing source material, Citing sources - zpětnovazební cvičení v LMS Moodle - cvičení online i v tištěné podobě - první pomoc - poslech k tématu zranění způsobená obaly - slovní zásoba pro rozměry balení - složená podstatná jména pro popis výrobků a obalů - reálie významné dny a svátky anglosaských zemí - hudba pro rozvoj poslechu s porozuměním, slovní zásoby a výslovnosti - výslovnost, přízvuk, intonace, vázání - vybrané podcasty pro poslech - Europass

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
- rozvíjet a upevňovat lexikální a frazeologické jednotky obecného jazyka - rozvíjet základní jazykové kompetence, především pak poslech a čtení s porozuměním - rozvíjet formy ústního projevu - diskuse, prezentace - pokračovat se systematickým upevňováním odborné slovní zásoby z oblasti hospodářského jazyka
Student získá jazykové dovednosti na rozvinuté úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Předpoklady
nespecifikováno
KCJ/A1A*H

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test, Systematické pozorování studenta

- účást na seminářích - absolování testů v průběhu studia - vypracování prezentací - absolování závěrečného testu V roce 2020/ po dobu platnosti nouzového stavu a omezení volného pohybu občanů jsou požadavky následující: Zápočet: Zaslání prezentace na vybrané téma Samostatná práce (zasílání písemných úkolů) a domácí příprava v prostředí e-learningového kurzu On-line zápočtový test/ testy v prostředí E-learningu (min. 60 % správných odpovědí)
Doporučená literatura
  • ALLISON, J., EMMERSON P. The Business 2.0 Intermediate. Oxford, 2013. ISBN 9780230437883.
  • ALLISON, J., EMMERSON, P. The Business 2.0 Intermediate. Oxford, 2013. ISBN 978-02-304-3789-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Finanční a pojišťovací služby (2016FPS) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Cestovní ruch (2016CR) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management mezinárodního obchodu (2013) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní