Předmět: Odborný jazyk anglický 1

» Seznam fakult » EF » KCJ
Název předmětu Odborný jazyk anglický 1
Kód předmětu KCJ/A1BT
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pavlíková Stanislava, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Introduction to Medical English, tutorial content, study materials including e-learning environment; study requirements The Hospital Team The Biomedical Technician In and Around the Hospital Biomedical Equipment in the Hospital Hospital Admissions, the Human Body Communication in Healthcare Accidents and Emergencies, CPR X-ray, US, MRI and other imaging techniques (intro) Pain & Symptoms Writing a Report The Elderly and the Brain Gerontology

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti získají znalosti a dovednosti z anglické odborné terminologie. Cílem předmětu je osvojit si dovednost ve čtení a porozumění anglicky psanému textu, třídit informace a pracovat s nimi, získat učební strategie pro samostudium a další využití jazyka v každodenních situacích i v odborné praxi. Předmět je zaměřen na vyrovnání heterogenních vstupních dovedností studentů a vytvoření dalších předpokladů pro další rozvoj obecné i odborné komunikace. Zaměřuje se především na nácvik a rozvoj jazykových prostředků (s důrazem na gramatiku a slovní zásobu) a řečových dovedností (s důrazem na ústní projev a čtení s porozuměním). Upevňování a prohlubování gramatických a lexikálních prostředků bude probíhat mj. formou dosazovacích, transformačních či překladových cvičení z vybrané učebnice anglického jazyka, s podporou e-learningového prostředí. Pro rozvoj obecně odborné komunikace poslouží práce s odbornými texty a autentické audio-vizuální aktivity. Studenti získají znalosti v základní anglické medicínské terminologii v daných tématech. Studenti získají dovednosti ve čtení odborného anglického lékařského či nelékařského textu. Cílem předmětu je vybavit studenty kompetencemi v oblasti odborného jazyka na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce (SERR).
Student získá jazykové dovednosti na prahové úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Předpoklady
Student by měl mít takové vstupní jazykové dovednosti, aby byl schopen po absolvování semestru získat požadovanou jazykovou úroveň podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test, Systematické pozorování studenta

80% účast na cvičeních Prezentace na vybrané téma Samostatná práce a domácí příprava v prostředí e-learningového kurzu Písemný zápočtový test (min. 60 % správných odpovědí)
Doporučená literatura
  • GLENDINNING Eric H. a Beverly A. S. HOLMSTRÖM. English in Medicine: A Course in Communication Skills. Cambridge University Press, 2008. ISBN 978-0521606660.
  • GLENDINNING Eric H. a Ron HOWARD. Professional English in Use Medicine. Cambridge University Press, 2009. ISBN 9780521682015.
  • GRICE Tony a Antoniette MEEHAN. Nursing 1. Oxford: Oxford University Press, 2007. ISBN 978-01-945697-7-4.
  • ROUBÍK, Karel, O'NEILL, Conor, SMITH, Samantha. English for biomedical professionals. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03224-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr