Předmět: Jazyk I - Angličtina 6

» Seznam fakult » EF » KCJ
Název předmětu Jazyk I - Angličtina 6
Kód předmětu KCJ/A1FH
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Hastrdlová Šárka, Mgr. Ph.D.
  • Pavlíková Stanislava, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata: Quality

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Student získá jazykové dovednosti na podprahové úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Student získá jazykové dovednosti na rozvinuté úrovni B2/podprahové úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Předpoklady
Student získal požadované jazykové dovednosti předchozího semestru podle úrovně Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test, Systematické pozorování studenta

Zápočet: - Absolvování testů vprůběhu studia - vypracování požadovaných prezentací - průběžné plnění podmínek zápočtů dle požadavků vyučujících - samostatné práce s e-learningovými materiály. Zkouška: - Písemná a ústní část.
Doporučená literatura
  • ALLISON, J. a P. EMMERSON. The Business 2.0 Intermediate. Oxford University Press. Oxford, 2013. ISBN 978-0-230-43788-3.
  • ALLISON, J., J.TOWNEND a P. EMMERSON. The Business 2.0 Upper-Intermediate. Oxford University Press. Oxford, 2013. ISBN 978-0-230-43796-8.
  • MCCARTHY, M. Grammar for business. Cambridge University Press. New York, 2009. ISBN 0521727200.
  • MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge University Press. Cambridge, 2012. ISBN 678-05-211-8906-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr