Předmět: Jazyk I - Angličtina 7

» Seznam fakult » EF » KCJ
Název předmětu Jazyk I - Angličtina 7
Kód předmětu KCJ/A1GH
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pavlíková Stanislava, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata: Feedback, Selling more

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra), E-learning
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
- rozvíjet a upevňovat lexikální a frazeologické jednotky obecného jazyka - rozvíjet základní jazykové kompetence, především pak poslech a čtení s porozuměním - rozvíjet formy ústního projevu - diskuse, prezentace - pokračovat se systematickým upevňováním odborné slovní zásoby z oblasti hospodářského jazyka - prohlubovat dovednost práce s odbornými texty
Student získá jazykové dovednosti na prahové úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Předpoklady
Student získal požadované jazykové dovednosti předchozího semestru podle úrovně Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test, Prezentace osvojených vědomostí formou referátu

- účást na seminářích - absolvování testů v průběhu studia - vypracování prezentací - absolvovámí zápočtového testu - v případě, že si student zvolí a úspěšně absolvuje nějaký odborný předmět v angličtině, bude mít v předmětu A1GH tyto požadavky: 5x účast, zápočtový test
Doporučená literatura
  • ALLISON, J.,TOWNEND, J., EMMERSON, P. The Business 2.0 Upper-Intermediate. Oxford, 2013. ISBN 9780230437968.
  • Murphy R. English Grammar in Use, 2000.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr