Předmět: Jazyk II - Angličtina 2

» Seznam fakult » EF » KCJ
Název předmětu Jazyk II - Angličtina 2
Kód předmětu KCJ/A2B*H
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pavlíková Stanislava, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Tématický celek Operations - organizace práce v různých etapách vývoje společnosti, štíhlá výroba - TPS (čtení s porozuměním a poslech) - Internet- vyhledávání informace o štíhlé výrobě v ČR, příklady z praxe, výhody a nevýhody-diskuze - popis trendů a změn z hlediska ekonomie (slovní zásoba) - prezentace grafu s využitím relevantní slovní zasoby - gramatika: přítomný průběhový čas v kontextu popisu trendů a plánování - konverzační téma prezentace úvod do tématu (struktura, základní slovní zásoba-signposts) - psaní instrukce - práce s aktuálními údaji a použití autentických materialů - zpětnovazební cvičení (Hot Potatoes) - cvičení online i v tištěné podobě Tématický celek Success stories - úspěšní lídři v byznysu (čtení s porozuměním a poslech) - Internet-lídři v českém byznysu (prezentace) - slovní zásoba zaměřená na popis lidských vlastností a chování - gramatika minulý čas prostý vs průběhový a "used to" - konverzační téma vyjádření souhlasu a nesouhlasu zdvořilou formou na příkladu pohovoru-hodnocení zaměstnanců - simulace pohovoru - využítí autentických materiálů z Internetu - psaní writing a report (linking words and phrases) - profil obchodních lídrů - zpětnovazební cvičení (Hot Potatoes) - cvičení online i v tištěné podobě

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
- rozvíjet a upevňovat lexikální a frazeologické jednotky obecného jazyka - rozvíjet základní jazykové kompetence, především pak poslech a čtení s porozuměním - rozvíjet formy ústního projevu - diskuse, prezentace - pokračovat se systematickým upevňováním odborné slovní zásoby
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Student získal požadované jazykové dovednosti předchozího semestru podle úrovně Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
KCJ/A2A*H

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test, Systematické pozorování studenta

- účást na seminářích - absolování testů v průběhu studia - vypracování prezentací - vypracování seminární práce - absolování písemné a ústní zkoušky
Doporučená literatura
  • John Allison, Paul Emmerson. The Business 2.0 Student's Book + EWorkbook. Oxford, 2013. ISBN 9780230437814.
  • RICHARDSON, K., KAVANAGH, M., SYDES, J., EMMERSON, P. The Business Pre-intermediate. OUP, Oxford, 2008. ISBN 978-0-230-02154-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Finanční a pojišťovací služby (2016FPS) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Cestovní ruch (2016CR) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management mezinárodního obchodu (2013) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní