Předmět: Jazyk II - Angličtina 4

» Seznam fakult » EF » KCJ
Název předmětu Jazyk II - Angličtina 4
Kód předmětu KCJ/A2D*H
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pavlíková Stanislava, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Tématický celek The Stock Market - zakládání společností, investiční možnosti (čtení s porozuměním) - práce s čísly v obchodní angličtině, popis trendů, změn z hlediska ekonomie (slovní zásoba) - gramatika: budoucí časy v kontextu popisu změn v ekonomii - konverzační téma vyjednávání termínů a jiných podmínek v obchodním styku - psaní používání číselného vyjádření v odborných obchodních textech - práce s aktuálními ekonomickými údaji orientace v autentických materiálech (např. ceny akcií, popis grafů) - na základě popisu současného stavu předpověď změn do budoucna gramatika bud. časů v reálném kontextu - Interaktivní cvičení v e-learningovém prostředí Moodle - Současná situace na akciových trzích v ČR, prezentace ve skupinách, vysvětlení základů fungování burzy s cennými papíry Tématický celek Going Global - zakládání mezinárodních obchodních společností (čtení s porozuměním) - slovní zásoba zaměřená na zakládání obchodních společností - gramatika minulý čas verzus předpřítomný čas - konverzační téma prezentace zaměřené na poskytování základních informací o obchodních společnostech - Franchising v České republice, příklady firem, výhody, nevýhody, porovnání s jinými typy podnikání - Min. a předpřítomný čas v konkrétních situacích popis podniku - franchising - Interaktivní cvičení v e-learningovém prostředí Moodle - Studentské prezentace týkající se aktuálních ekonomických témat jako základ diskusí na seminářích - Písemný projev na základě několika zdrojů informací (tabulky, grafy) psaní obchodní zprávy obsahující hodnocení a doporučení

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
- rozvíjet a upevňovat lexikální a frazeologické jednotky obecného jazyka - rozvíjet základní jazykové kompetence, především pak poslech a čtení s porozuměním - rozvíjet formy ústního projevu - diskuse, prezentace - pokračovat se systematickým upevňováním odborné slovní zásoby
Student získá jazykové dovednosti na prahové úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Předpoklady
Student získal požadované jazykové dovednosti předchozího semestru podle úrovně Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
KCJ/A2C*H

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Esej

- účást na seminářích - absolování testů v průběhu studia - vypracování prezentací - vypracování seminární práce - absolování písemné a ústní zkoušky
Doporučená literatura
  • John Allison, Paul Emmerson. The Business 2.0 Student's Book + EWorkbook. Oxford, 2013. ISBN 9780230437814.
  • RICHARDSON, K., KAVANAGH, M., SYDES, J., EMMERSON, P. The Business Pre-intermediate. OUP Oxford, 2008. ISBN 978-0-230-02154-9.
  • RICHARDSON, K., KAVANAGH,M., SYDES, J. The Business Pre-intermediate. OUP, Oxford, 2008. ISBN 978-0-230-02154-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Finanční a pojišťovací služby (2016FPS) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Cestovní ruch (2016CR) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management mezinárodního obchodu (2013) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní