Předmět: Jazyk II - Angličtina 6

» Seznam fakult » EF » KCJ
Název předmětu Jazyk II - Angličtina 6
Kód předmětu KCJ/A2F*H
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pavlíková Stanislava, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Tématický celek Products and Packaging - Obalová technika a problematika s ní spojená (čtení s porozuměním) - Základní popis výrobku, fyzické parametry výrobku i obalu, popis funkcí výrobku (slovní zásoba) - Gramatika: používání členů (základní pravidla), úvod do tématu vztažných vět, vytváření definic použitím vztažných vět - Prezentace úvod do tématu co je dobrá prezentace, seznámení se zásadami tvorby prezentací, struktura prezentace - Psaní popis výrobku zaměřený na marketing, popis funkcí výrobku a jeho obalu - Konkrétní výrobek (čtení s porozuměním a poslech), následně nácvik prezentací prezentace výrobku - Práce s autentické materiály z obchodní praxe audio, video prezentace, prezentace na internetu - Skupinová práce na společném výrobku (s využitím nových znalostí z celého tématického celku) a jeho prezentaci na webu - Interaktivní cvičení v e-learningovém prostředí Moodle - Slovní zásoba popisu materiálů obalů, tvarů obalů a souvislosti s marketingem výrobků (praktické autentické příklady) - Navrhování obalů, týmy složené z různých odborníků, focus groups, zranění ve spojitosti s obalovou technikou diskuse, příklady z praxe

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
- rozvíjet a upevňovat lexikální a frazeologické jednotky obecného jazyka - rozvíjet základní jazykové kompetence, především pak poslech a čtení s porozuměním - rozvíjet formy ústního projevu - diskuse, prezentace - upevňovat odbornou slovní zásobu z oblasti hospodářského jazyka
Student získá jazykové dovednosti na plně rozvinuté úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Předpoklady
Student získal požadované jazykové dovednosti předchozího semestru podle úrovně Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
KCJ/A2E*H

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test, Systematické pozorování studenta

- účást na seminářích - absolování testů v průběhu studia - vypracování prezentací - vypracování seminární práce - absolování písemné a ústní zkoušky
Doporučená literatura
  • ALLISON, J., EMMERSON, P. The Business 2.0 Intermediate. Oxford, 2013. ISBN 9780230437883.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Cestovní ruch (2016CR) Kategorie: Ekonomie 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Finanční a pojišťovací služby (2016FPS) Kategorie: Ekonomie 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management mezinárodního obchodu (2013) Kategorie: Ekonomie 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní