Předmět: Odborný jazyk anglický 4

» Seznam fakult » EF » KCJ
Název předmětu Odborný jazyk anglický 4
Kód předmětu KCJ/A4BT
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pavlíková Stanislava, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Tutorial content, study materials including e-learning environment Study requirements, Final Oral Exam focus Gastroenterology - Biopsy, Gastrointestinal Endoscopy and other Imaging Tests Neurology, the Brain, GCS Imaging for Neurological Patients, SPECT/CT and PET/CT Scanners Coronary Cardiac Imaging Techniques (Coronary catheterization, Echocardiogram, Intravascular ultrasound, Cardiac PET, CT, MRI) Surgery, Role of Biomedical Technologies in Surgery Infectious Diseases Renal - Ultrasound and other Kidney Imaging Techniques, Operating Equipment Progress in Science &Technology, Advanced Techniques

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 44 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti získají znalosti a dovednosti z anglické odborné terminologie. Cílem předmětu je osvojit si dovednost ve čtení a porozumění anglicky psanému textu, třídit informace a pracovat s nimi, získat učební strategie pro samostudium a další využití jazyka v každodenních situacích i v odborné praxi. Předmět je zaměřen na vyrovnání heterogenních vstupních dovedností studentů a vytvoření dalších předpokladů pro další rozvoj obecné i odborné komunikace. Zaměřuje se především na nácvik a rozvoj jazykových prostředků (s důrazem na gramatiku a slovní zásobu) a řečových dovedností (s důrazem na ústní projev a čtení s porozuměním). Upevňování a prohlubování gramatických a lexikálních prostředků bude probíhat mj. formou dosazovacích, transformačních či překladových cvičení z vybrané učebnice anglického jazyka, s podporou e-learningového prostředí. Pro rozvoj obecně odborné komunikace poslouží práce s odbornými texty a autentické audio-vizuální aktivity. Studenti získají znalosti v základní anglické medicínské terminologii v daných tématech. Studenti získají dovednosti ve čtení odborného anglického lékařského či nelékařského textu. Cílem předmětu je vybavit studenty kompetencemi v oblasti odborného jazyka na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce (SERR).
Student získá jazykové dovednosti na plně rozvinuté úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Předpoklady
Student získal požadované jazykové dovednosti předchozího semestru podle úrovně Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Ústní zkouška, Písemná zkouška, Esej

80% účast na cvičeních Závěrečná prezentace na vybrané téma Seminární práce Samostatná práce a domácí příprava v prostředí e-learningového kurzu Písemný zápočtový test před zkouškou (min. 60 % správných odpovědí) Závěrečná ústní zkouška
Doporučená literatura
  • GLENDINNING Eric H. a Beverly A. S. HOLMSTRÖM. English in Medicine: A Course in Communication Skills. Cambridge University Press, 2008. ISBN 978-0521606660.
  • GLENDINNING Eric H. a Ron HOWARD. Professional English in Use Medicine. Cambridge University Press, 2009. ISBN 9780521682015.
  • GREENAN, James a Tony GRICE. Nursing 2. Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-456988-0.
  • GRICE, T, GREENAN, J. Nursing 2. OUP, Oxford, 2008. ISBN 9780194569880.
  • HAIDEKKER, Mark A. Medical Imaging Technology. Springer-Verlag New York Inc., 2013. ISBN 9781461470724.
  • LACKIE, John M. A Dictionary of Biomedicine. Oxford University Press, 2010. ISBN 9780199549351.
  • RIBES, Ramón, IANNARELLI, Palma, DUARTE, Rafael F. English for Biomedical Scientists. Springer. 2009. ISBN 978-3540771265.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr