Předmět: Angličtina komunikativně

» Seznam fakult » EF » KCJ
Název předmětu Angličtina komunikativně
Kód předmětu KCJ/AK
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pavlíková Stanislava, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Procvičování kompetencí - ústní projev, poslech, čtení a psaní v rámci tematických celků: - Networking - starting conversations, talking about jobs, showing interest in other people. - Meetings - running a face-to-face meetings, video/teleconferencing. - Presentations and conferences. - Interviews.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět vychází ze znalostí získaných v povinné výuce jazyka a prohloubí komunikační kompetence studentů v anglickém jazyce v různých typických firemních situacích jako jsou obchodní jednání, schůzka a konference. Současně je procvičována gramatika v odborných textech.
Studenti získají jazykové znalosti na úrovni podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, která navazuje na úroveň korespondujícího povinného předmětu.
Předpoklady
Student získal požadované jazykové dovednosti předchozího semestru podle úrovně Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test, Systematické pozorování studenta

Zápočet:Aktivní účast na cvičeních, absolvování testů v průběhu studia, prezentace, seminární práce.
Doporučená literatura
  • CROWTHER-ALWYN, John. Business roles: [12 simulations for business English]. Cambridge University Press, 1999. ISBN 0521648491.
  • KERRIDGE, David. International business role plays: [intermediate]. Addlestone: Delta, 1997. ISBN 1900783002.
  • SCHOFIELD, James a Anna OSBORN. Speaking. London: HarperCollins, 2011. ISBN 9780007423231.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr