Předmět: Anglický jazyk 2

» Seznam fakult » EF » KCJ
Název předmětu Anglický jazyk 2
Kód předmětu KCJ/AN2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pavlíková Stanislava, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata: Products and Packaging, Careers

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
- rozvíjet a upevňovat lexikální a frazeologické jednotky obecného jazyka - rozvíjet základní jazykové kompetence, především pak poslech a čtení s porozuměním - rozvíjet formy ústního projevu - diskuse, prezentace - pokračovat se systematickým upevňováním odborné slovní zásoby z oblasti hospodářského jazyka
Student získá jazykové dovednosti na rozvinuté úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Předpoklady
nespecifikováno
KCJ/AN1

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test, Systematické pozorování studenta

- účást na seminářích - absolvování testů v průběhu studia - vypracování prezentací - absolvování závěrečného testu V roce 2020/ po dobu platnosti nouzového stavu a omezení volného pohybu občanů jsou požadavky následující: Zápočet: Zaslání prezentace na vybrané téma Samostatná práce (zasílání písemných úkolů) a domácí příprava v prostředí e-learningového kurzu On-line zápočtový test/ testy v prostředí E-learningu (min. 60 % správných odpovědí)
Doporučená literatura
  • ALLISON, J., EMMERSON, P. The Business Intermediate. OUP, Oxford, 2007. ISBN 978-1-4050-8369.
  • ALLISON, J., EMMERSON P. The Business 2.0 Intermediate. Oxford, 2013. ISBN 9780230437883.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Manažerská informatika (2013) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní