Předmět: Odborný jazyk anglický 2

» Seznam fakult » EF » KCJ
Název předmětu Odborný jazyk anglický 2
Kód předmětu KCJ/AZ2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Drozdová Edita, Mgr.
Obsah předmětu
Cvičení: 1) Pain, symptoms 2) Helpline 3) Signs, Syndromes 4) Caring for the Elderly 5) Assessing Senior Patients, Problems, Brain 6) Human Anatomy II. 7) Nutrition & Obesity 8) Healthy Lifestyle 9) Diabetes, Giving Advice

Studijní aktivity a metody výuky
  • Účast na výuce - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět dále prohlubuje komunikační dovednosti v oblasti obecné angličtiny a rozšiřuje znalost odborné medicínské terminologie v daných oblastech zdravotní péče. Kurz směřuje k osvojení klíčových komunikativních jazykových kompetencí v mluvených i psaných projevech na odborná medicínská témata, pomáhá volit adekvátní komunikační strategie a jazykové prostředky; efektivně pracovat s anglickým odborným textem, umět jej zpracovat a prezentovat; třídit informace a pracovat s nimi, získávat učební strategie pro samostudium a další využití jazyka v každodenních situacích i v odborné praxi. Kurz probíhá formou dosazovacích, transformačních či překladových cvičení z vybrané učebnice anglického jazyka, s významnou podporou e-learningového prostředí s odbornými texty a autentickými audio-vizuální materiály. Cílem předmětu je vybavit studenty kompetencemi v oblasti odborného jazyka na úrovni B1+ Společného evropského referenčního rámce (SERR).

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura
  • BAUMRUKOVÁ Irena. English in nursing: case studies. Tigris. Holešov, 2017. ISBN 978-80-7490-165-2.
  • BAUMRUKOVÁ Irena. English in nursing. Litomyšl, 2018. ISBN 978-80-9072-050-3.
  • TOPILOVÁ Věra. Medical English = Angličtina pro zdravotníky. Havlíčkův Brod, 2012. ISBN 978-80-7311-001-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr