Předmět: Odborný jazyk anglický 3

» Seznam fakult » EF » KCJ
Název předmětu Odborný jazyk anglický 3
Kód předmětu KCJ/AZ3
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Drozdová Edita, Mgr.
Obsah předmětu
nespecifikováno

Studijní aktivity a metody výuky
  • Účast na výuce - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět dále prohlubuje komunikační dovednosti na poli odborné angličtiny a rozšiřuje znalost medicínské terminologie v daných oblastech zdravotní péče. Kurz směřuje k osvojení plynulých komunikativních jazykových kompetencí, schopnosti profesionálně vysvětlovat, odůvodňovat a volit adekvátní komunikační strategie a jazykové prostředky; efektivně pracovat s anglickým odborným textem, umět jej zpracovat a prezentovat; vyhledávat a třídit informace a pracovat s nimi, získat učební strategie pro samostudium a další využití jazyka v každodenních situacích i v odborné praxi. Kurz probíhá formou dosazovacích, transformačních či překladových cvičení z vybrané učebnice anglického jazyka, s významnou podporou e-learningového prostředí s odbornými texty a autentickými audio-vizuální materiály. Cílem předmětu je vybavit studenty kompetencemi v oblasti odborného jazyka na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce (SERR).

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura
  • BAUMRUKOVÁ Irena. English in nursing: case studies. Tigris. Holešov, 2017. ISBN 978-80-7490-165-2.
  • BAUMRUKOVÁ Irena. English in nursing. H.R.G. Litomyšl, 2018. ISBN 978-80-9072-050-3.
  • TOPILOVÁ Věra. Medical English = Angličtina pro zdravotníky. Tobiáš. Havlíčkův Brod, 2012. ISBN 978-80-7311-001-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr