Předmět: Odborný jazyk anglický 4

» Seznam fakult » EF » KCJ
Název předmětu Odborný jazyk anglický 4
Kód předmětu KCJ/AZ4
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Drozdová Edita, Mgr.
Obsah předmětu
1) Monitoring the Patient 2) Vital Signs, Describing Readings, Graphs and Charts 3) Medication 4) Alternative Treatment 5) Giving Advice 6) Mind and Body, Final Oral Exam focus

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je upevnit a závěrečnou zkouškou prověřit schopnost studenta orientovat se v odborném medicínském textu, číst a interpretovat jej a vysvětlit odbornou terminologii, vyjádřit názor k odborné problematice, ústně i písemně prezentovat odborná témata. Kurz směřuje k osvojení plynulých komunikativních jazykových kompetencí, schopnosti profesionálně vysvětlovat, odůvodňovat a volit adekvátní komunikační strategie a jazykové prostředky v oblasti personální, sociální a pracovní v medicínském prostředí s angličtinou jako jednací řečí. Kurz probíhá formou dosazovacích, transformačních či překladových cvičení z vybrané učebnice anglického jazyka, s významnou podporou e-learningového prostředí s odbornými texty a autentickými audio-vizuální materiály. Výstupní úroveň kurzu odborné (medicínské) angličtiny je B2+ Společného evropského referenčního rámce (SERR).

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test, Systematické pozorování studenta

Doporučená literatura
  • BAUMRUKOVÁ Irena. English in nursing: case studies. Tigris. Holešov, 2017. ISBN 978-80-7490-165-2.
  • BAUMRUKOVÁ Irena. English in nursing. H.R.G. Litomyšl, 2018. ISBN 978-80-7490-165-2.
  • TOPILOVÁ Věra. Medical English = Angličtina pro zdravotníky. Havlíčkův Brod, 2012. ISBN 978-80-7311-001-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr