Předmět: Jazyk II - Čeština 5

» Seznam fakult » EF » KCJ
Název předmětu Jazyk II - Čeština 5
Kód předmětu KCJ/C2GH
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Hastrdlová Šárka, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
témata: obchodní korespondence (psaní dopisů, faxy, telefonování)

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem výuky ČJ je základní komunikační kompetence v občanském životě. Výuka je zaměřena na nezbytné základní minimum ve vybraných komunikačních situacích.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Student získal požadované jazykové dovednosti předchozího semestru podle úrovně Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test, Systematické pozorování studenta

- aktivní účast na seminářích - schopnost elementární konverzace na uvedená témata - vypracování seminární práce
Doporučená literatura
  • ASHLEY, A. A Handbook of Commercial Correspondence. OUP.Oxford, 1991. ISBN 0-19-457205-6.
  • DYNDA, A., DYNDOVÁ, E. Česko-anglická obchodní korespondence. Pragoeduca, 1995. ISBN 80-85856-29-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr