Předmět: Intercultural Communication and Foreign Language Skills (CZ)

» Seznam fakult » EF » KCJ
Název předmětu Intercultural Communication and Foreign Language Skills (CZ)
Kód předmětu KCJ/CIM
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Hastrdlová Šárka, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata seminářů: Úvod do českých reálií Historicko-společenský vývoj České republiky Komparace politického systému České republiky a Spolkové republiky Německo Komparace školských systémů České republiky a Spolkové republiky Německo s důrazem na vysoké školství Kulturní tradice a zvyklosti v České republice S probíranými tématy je současně položen základ gramatického a lexikálního systému českého jazyka.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
  • Kontaktní výuka - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět uvádí do problematiky interkulturní komunikace ve vztazích Češi a Němci. Koncentrovaně je představen historicko-společenský vývoj České republiky, politický a školský systém. Také jsou zmíněny české kulturní tradice a zvyklosti. Dále student získá základní znalosti gramatického a lexikálního systému českého jazyka.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test, Systematické pozorování studenta

Zápočet: Vypracování semestrálního projektu dle požadavků vyučujícího. Zkouška: Písemný test znalostí českých reálií a základů české gramatiky.
Doporučená literatura
  • ČORNEJ, P. a POKORNÝ, J. A Brief History of the Czech Lands. Práh. Praha, 2015. ISBN 978-80-7252-557-7.
  • Helena Remediosová. Do you want to speak Czech. Liberec, 2011. ISBN 978-80-86727-21-9.
  • HOLÁ, L. a P. BOŘILOVÁ. Čeština expres 1.. Akropolis. Praha, 2011. ISBN 978-80-87481-22-6.
  • Jana Hejtmánková. Czech for English Speakers. Brno, 2010. ISBN 978-80-251-2238-9.
  • KOTTHOFF, H. a SPENCER-OATEY, H. Handbook of Intercultural Communication. Mouton de Gruyter. Berlin, 2007. ISBN 978-3-11-018471-6.
  • NOVÝ, I. Interkulturní komunikace Češi a Němci.. Management Press. Praha, 2015. ISBN 978-3-11-018471-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr