Předmět: Jazyk II - Francouzština 3

» Seznam fakult » EF » KCJ
Název předmětu Jazyk II - Francouzština 3
Kód předmětu KCJ/F2CH
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Boyon Jerome, Mgr.
Obsah předmětu
Témata: La vie économique -L entreprise -Les activités de l entreprisev

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Student získá jazykové dovednosti na zcela rozvinuté úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Student získá jazykové dovednosti na rozvinuté úrovni A1/podprahové úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Předpoklady
Student získal požadované jazykové dovednosti předchozího semestru podle úrovně Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test, Systematické pozorování studenta

Zápočet: Absolvování testů vprůběhu studia, vypracování požadovaných prezentací, průběžné plnění podmínek zápočtů dle požadavků vyučujících, vypracování závěrečné seminární práce. Zkouška: Písemná a ústní část závěrečné zkoušky.
Doporučená literatura
  • DOMINIQUE, P., J. GIRARDET a M. VERDELHAN. Le Nouveau sans fronti?res 1. Cahierd?exercices. CLE International/SEJER. Paris, 2004. ISBN 2.09.033453.6.
  • DOMINIQUE, P., J. GIRARDET a M. VERDELHAN. Le Nouveau sans fronti?res 1. CLE International/SEJER. Paris, 2004. ISBN 2.09.033449.5.
  • DOMINIQUE, P., J. GIRARDET a M. VERDELHAN. Le Nouveau sans fronti?res 2. Cahier d?exercices. CLE International/SEJER. P, 2004. ISBN 2.09.033462.4.
  • DOMINIQUE, P., J. GIRARDET a M. VERDELHAN. Le Nouveau sans fronti?res 2. CLE International/SEJER. Paris, 2006. ISBN 2090334606.
  • GREGOIRE, M. a O. THIEVENAZ. Grammaire progressive du français. CLE International. Paris, 2003. ISBN 978-2-0903-3848-5.
  • MACAGNO, M. O.S. Faire des affaires en français. Hachette livre. Vanves, 2000. ISBN 2.01.155081.5.
  • ROBERT, J.M. Grammaire du français langue étrang?re. Ellipses. Paris, 2008. ISBN 978-2-7298-3773-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr