Předmět: Jazyk I - Němčina 4

» Seznam fakult » EF » KCJ
Název předmětu Jazyk I - Němčina 4
Kód předmětu KCJ/N1D*H
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Neumannová Helena, PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tématický celek: Tourismus - Reisevorbereitung Auskunft im Ausland (Übernachtung, Verpflegung) - Krankenversicherung in den EU-Staaten- sanfter Tourismus Städtebesichtigung Landwirtschaft - Die EU-Agrarpolitik Öko-Landbau - Bioprodukte - Arbeit mit Texten Nácvik čtení s porozuměním, psaní, poslechu s porozuměním a konverzace k danému tématu IM*

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
- rozvíjet a upevňovat lexikální a frazelogické jednotky obecného jazyka - rozvíjet základní jazykové kompetence, především pak poslech a čtení s porozuměním - rozvíjet formy ústního projevu - diskuse, prezentace - systematicky upevňovat odbornou slovní zásobu z oblasti hospodářského jazyka
Student získá jazykové dovednosti úrovně prahová B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Předpoklady
Student získal požadované jazykové dovednosti předchozího semestru podle úrovně Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
KCJ/N1C*H

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test, Systematické pozorování studenta

- účást na seminářích - absolování testů v průběhu studia - vypracování prezentací - vypracování seminární práce - absolování písemné a ústní zkoušky
Doporučená literatura
  • ANGIONI, M, HÄLBIG, I., V. STÜBNER. Einfach Besser! Deutsch für den Beruf. Frankfurt am Main : TELC . Frankfurt, 2017. ISBN 978-3-946447-17-7.
  • BUSCHA, A., LINTHOUT, G. Geschäftskommunikation. Hueber. München, 2007. ISBN 978-31-909159-8-9.
  • HERING, A., MATUSSEK, M. Menschen im Beruf ? Schreibtraining. Hueber. München, 2012. ISBN 9783191415877.
  • KLOTZ, V., MERKELBACH, M. Fokus Deutsch B2. Nakladatelství Fraus. 2017. ISBN 978-3-06-020991-0.
  • Kol. autorů. DaF kompakt A1-B1, Deutsch als Fremdsprache für Erwachsene. Klett Sprachen GmbH. 2011. ISBN 978-3-12-676186-4.
  • VOLGNANDT, G., VOLGNANDT, D. Exportwege neu 1. Schubert. 2012. ISBN 978-3-941323-00-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Finanční a pojišťovací služby (2016FPS) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Cestovní ruch (2016CR) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management mezinárodního obchodu (2013) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní