Předmět: Jazyk II - Němčina 1

» Seznam fakult » EF » KCJ
Název předmětu Jazyk II - Němčina 1
Kód předmětu KCJ/N2AH
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Herzig Ingo, PhDr. M.A.
 • Vlčková Irena, PaedDr. Ph.D.
 • Neumannová Helena, PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata: Konversation, grammatische Übungen.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
-Student získá jazykové dovednosti na prahové úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Student získá jazykové dovednosti úrovně prahová A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Předpoklady
Student by měl mít takové vstupní jazykové dovednosti, aby byl schopen po absolvování semestru získat požadovanou jazykovou úroveň podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test, Systematické pozorování studenta

Zápočet: - absolvování testů vprůběhu studia - vypracování požadovaných prezentací - průběžné plnění podmínek zápočtů dle požadavků vyučujících - vypracování závěrečné seminární práce Zkouška: - písemná a ústní část závěrečné zkoušky.
Doporučená literatura
 • Deutsch perfekt. Spotlight-Verlag. München.
 • FOCUS online.
 • Markt. Goethe-Institut. München.
 • Österreich Spiegel. Österreich Institut GmbH. Wien.
 • BECKER, N., J. BRAUNERT, a W. SCHLENKER. Unternehmen Deutsch, Aufbaukurs, B1-B2. Ernst Klett-Langenscheidt. Stuttgart, 2016. ISBN 3-12-675745-4.
 • BECKER, N., J. BRAUNERT, a W. SCHLENKER. Unternehmen Deutsch, Grundkurs, A1-A2. Ernst Klett-Langenscheidt. Stuttgart, 2016. ISBN 3-12-675740-9.
 • CONLIN, C., et al. Unternehmen Deutsch. Ernst Klett-Langenscheidt. Stuttgart, 2007. ISBN 3-12-675731-6.
 • HÖFFGEN, A. Deutsch lernen für den Beruf. Hueber Verlag. München, 2004. ISBN 19-007245-0.
 • VOLGNANT,G. a D. VOLGNANT. Exportwege. Wirtschaftsdeutsch neu. Schubert Verlag. München, 2010. ISBN 978-3-941323-04-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr