Předmět: Jazyk II - Němčina 2

» Seznam fakult » EF » KCJ
Název předmětu Jazyk II - Němčina 2
Kód předmětu KCJ/N2B*H
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Neumannová Helena, PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tématický celek: Werbung Werbemittel, Werbeträger - Zielgruppen und Konsumentenforschung - Werbebotschaften und Slogans verstehen, analysieren und verfassen - Produkteigenschaften beschreiben, Produkte vergleichen Messen, Ausstellungen Internationale Messen - Zielsetzungen von Ausstellern und Besuchern formulieren - Eine Ausstellung planen einen Messebesuch planen Gespräche auf einer Messe führen (Kontaktaufnahme, Beratung, Information, Termin-Vereinbarung) - Produktpräsentation Handel - Handelsarten, E-Commerce - Gesellschaftliche Komponenten von Handel diskutieren (Konsumentenschutz, Ladenöffnungszeiten) - Handelskorrespondenz: formelle E-Mails und Briefe (Anfrage, Bestellung, Mahnung, Bestätigung, Reklamation) verfassen und beantworten IM*

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
- rozvíjet a upevňovat lexikální a frazelogické jednotky obecného jazyka - rozvíjet základní jazykové kompetence, především pak poslech a čtení s porozuměním - rozvíjet formy ústního projevu - diskuse, prezentace - systematicky upevňovat odbornou slovní zásobu z oblasti hospodářského jazyka
Student získá jazykové dovednosti úrovně rozvinutá A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Předpoklady
Student získal požadované jazykové dovednosti předchozího semestru podle úrovně Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
KCJ/N2A*H

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test, Systematické pozorování studenta

- účást na seminářích - absolvování testů v průběhu studia - vypracování prezentací - vypracování seminární práce - absolvování písemné a ústní zkoušky
Doporučená literatura
  • KOL. AUTORŮ. DaF leicht. Klett. Stuttgart, 2014. ISBN 978-3-12-676250-2.
  • KOL. AUTORŮ. Motive A1. Hueber. München, 2015. ISBN 978-3-19-031880-3.
  • KOL. AUTORŮ. Motive A2. Hueber. München, 2015. ISBN 978-3-19-031881-0.
  • KOL. AUTORŮ. Panorama A1. Cornelsen. Berlin, 2015. ISBN 978-3-06-120472-3.
  • KOL. AUTORŮ. Panorama A2. Cornelsen. Berlin, 2015. ISBN 978-3-06-120493-8.
  • KRENN, W., PUCHTA, H. Motive A1 Kursbuch. Hueber. München, 2016. ISBN 978-3-19-001880-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Finanční a pojišťovací služby (2016FPS) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Cestovní ruch (2016CR) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management mezinárodního obchodu (2013) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní