Předmět: Jazyk II - Němčina 5

» Seznam fakult » EF » KCJ
Název předmětu Jazyk II - Němčina 5
Kód předmětu KCJ/N2EH
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Neumannová Helena, PaedDr. Ph.D.
 • Vlčková Irena, PaedDr. Ph.D.
 • Herzig Ingo, PhDr. M.A.
Obsah předmětu
Témata: Energie, Industrie, Arbeitswelt

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Student získá jazykové dovednosti na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazykya je připravován kmezinárodní jazykové zkoušce WiDaF, Goethe-Zertifikat B2, etc. Vrámci konverzačních témat, která zohledňují aktuální ekonomickou problematiku vČeské republice a německy hovořících zemích, jsou procvičovány všechny čtyři jazykové kompetence: mluvení, čtení, psaní a poslech.
Student získá jazykové dovednosti úrovně podprahová B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Předpoklady
Student získal požadované jazykové dovednosti předchozího semestru podle úrovně Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test, Systematické pozorování studenta

Zápočet: - absolvování testů vprůběhu studia - vypracování požadovaných prezentací - průběžné plnění podmínek zápočtů dle požadavků vyučujících - vypracování závěrečné seminární práce. Zkouška: - písemná a ústní část závěrečné zkoušky.
Doporučená literatura
 • Deutsch perfekt. Spotlight-Verlag. München.
 • Markt. Goethe-Institut. München.
 • BUSCHA, A. a G. LINTHOUT. Geschäftskommunikation ?Verhandlungssprache. Hueber. München. ISBN 1012598-9.
 • DIENST, L., R KOLL a B. RABOFSKI. Training Deutsch für den Beruf. Hueber. München, 2002. ISBN 3-19-007298-1.
 • ERING, A. a M. MATUSSEK. Geschäftskommunikation ? Besser Schreiben. Hueber. München, 2007. ISBN 1012587-9.
 • FREY, E. Fit fürs Goethe-Zertifikat B2 + CD. Hueber. München, 2007. ISBN 978-31-900187-4-1.
 • FÜGERT, N. DaF im Unternehmen B2. Klett. Stuttgart, 2017. ISBN 978-3-12-676455-1.
 • HERING, A. a M. MATUSSEK. Geschäftskommunikation ?Besser Telefonieren. Hueber. München. ISBN 1012587-8.
 • HÖFFGEN, A. Deutsch lernen für den Beruf.2. vyd.. Hueber. München, 2009. ISBN 19-007245-0.
 • KLOTZ, V. a M. MERKELBACH. Fokus Deutsch B2. Cornelsen. Berlin, 2016. ISBN 978-306-020991-0.
 • MANDERFELD, J., J. MĚŠŤAN a I. ŤUPOVÁ. Jednáme německy. J&M. Písek, 2002. ISBN 80-86154-34-3.
 • SACHS, H. Deutsche Handelskorrespondenz -Neu.. Hueber. Praha, 2009. ISBN 978-3-19-001662-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr