Předmět: Německý jazyk 4

» Seznam fakult » EF » KCJ
Název předmětu Německý jazyk 4
Kód předmětu KCJ/NE4
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Neumannová Helena, PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata: Tourismus, Landwirtschaft

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
- rozvíjet a upevňovat lexikální a frazelogické jednotky obecného jazyka - rozvíjet základní jazykové kompetence, především pak poslech a čtení s porozuměním - rozvíjet formy ústního projevu - diskuse, prezentace - systematicky upevňovat odbornou slovní zásobu z oblasti hospodářského jazyka
Student získá jazykové dovednosti úrovně prahová B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Předpoklady
Student získal požadované jazykové dovednosti předchozího semestru podle úrovně Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
KCJ/NE3

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test, Systematické pozorování studenta

- účást na seminářích - absolvování testů v průběhu studia - vypracování prezentací - vypracování seminární práce - absolvování písemné a ústní zkoušky
Doporučená literatura
  • Alke, Ina, Dallapiazza, Rosa-Maria, von Jan, Eduard, Maenner, Dieter. Tangram 1A, 1B., Hueber-Verlag, Ismaning 1998. Ismaning, 1998.
  • BUHLMANN R., FEARNS A., LEIMBACHER E. Wirtschaftsdeutsch von A-Z.. Berlin, 1995. ISBN ISBN 3 468 49849.
  • CONLIN, C. Unternehmen Deutsch. Lehrwerk für Wirtschaftsdeutsch. Klett-Verlag. Stuttgart, 2003. ISBN 3-12-675730-8.
  • Höppnerová, Věra, Kernerová, Jaroslava:. Němčina v hospodářství. Ekopress Praha 1999. Praha, 1999.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Manažerská informatika (2013) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní