Předmět: Němčina pro firemní prostředí I

» Seznam fakult » EF » KCJ
Název předmětu Němčina pro firemní prostředí I
Kód předmětu KCJ/NFP1
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Neumannová Helena, PaedDr. Ph.D.
 • Vlčková Irena, PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Procvičování kompetencí - ústní projev, poslech, čtení a psaní v rámci tematických celků: - představování se ve firmě, seznámení se s firemním prostředím, odbornými profesemi, žádost o pracovní místo, životopis. - práce x rodina - zaměstnání, pracovní činnosti, pracovní doba, firemní benefity. - služební cesty, plánování termínů a pracovních cest, rezervace ubytování, telefonické hovory. - obchodní jednání, výstavy, veletrhy, jednání se zákazníkem, společenská jednání. Současně je procvičována gramatika v odborných textech.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět připraví studenty na komunikaci v různých typických situacích v zaměstnání a zprostředkuje způsoby jednání v profesní praxi. Pomůže zlepšit komunikační schopnosti a naučí studenty jednoduše a efektivně komunikovat při jednáních, obchodních schůzkách a konferencích.
Student získá jazykové dovednosti úrovně rozvinutá B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Předpoklady
Student získal požadované jazykové dovednosti předchozího semestru podle úrovně Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test, Systematické pozorování studenta

Aktivní účast na cvičeních, absolvování testů v průběhu studia, prezentace, seminární práce.
Doporučená literatura
 • ANGIONI, M., I. HÄLBIG a V. STÜBNER. Einfach Besser! Deutsch für den Beruf.. telc. Frankfurt, 2017. ISBN 978-3-946447-16-0.
 • BUSCHA, A. a G. LINTHOUT. Geschäftskommunikation.. Hueber. München, 2008. ISBN 978-3-19-091598-9.
 • GERHARD, C. Menschen im Beruf-Bewerbungstraining. Hueber. München, 2016. ISBN 978-3-19-121587-3.
 • HERING, A. a M. MATUSSEK. Menschen im Beruf -Schreibtraining. Hueber. München, 2015. ISBN 978-3-19-141587-7.
 • HERING, A. a M. MATUSSEK. Menschen im Beruf -Telefontraining. Hueber. München, 2015. ISBN 978-3-19-151587-4.
 • HERING, A.a J.FORßMANN. Deutsch in der Firma. Hueber. München, 2014. ISBN 978-3-19-247475-0.
 • HÖFFGEN, A. Deutsch lernen für den Beruf. 3.vyd.. Hueber. München, 2004. ISBN 19-007245-0.
 • LÉVY-HILLERICH, D. Kommunikation in der Wirtschaft. Fraus. Plzeň, 2009. ISBN 978-3-464-21236-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr