Předmět: Němčina komunikativně I

» Seznam fakult » EF » KCJ
Název předmětu Němčina komunikativně I
Kód předmětu KCJ/NK1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Neumannová Helena, PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Jazykové kompetence: slovní zásoba, větné struktury, komunikativní dovednosti.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
- rozvíjet a upevňovat lexikální a frazelogické jednotky obecného jazyka - rozsah cca 4 000 jednotek - rozvíjet základní jazykové kompetence, především pak mluvení - rozvíjet formy ústního projevu - diskuse, prezentace - systematicky upevňovat odbornou slovní zásobu z oblasti hospodářského jazyka
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Student získal požadované jazykové dovednosti předchozího semestru podle úrovně Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test, Systematické pozorování studenta

- účást na seminářích - absolvování testů v průběhu studia - vypracování prezentací - vypracování seminární práce - absolvování písemné a ústní zkoušky
Doporučená literatura
  • Dienst L., Koll R., Rabofski B. Training Deutsch für den Beruf. Hueber-Verlag, München 2006. ISBN 3-88532-914-X.
  • Eismann V. Wirtschaftskommunikation Deutsch.Langenscheidt 2004. ISBN 3-468-90471-1.
  • Riegler-Poeyt M. Das Testbuch Wirtschaftsdeutsch. 2000 München. ISBN 3-468-49846-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management mezinárodního obchodu (2013) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní