Předmět: Jazyk II - Němčina 3 začátečníci

» Seznam fakult » EF » KCJ
Název předmětu Jazyk II - Němčina 3 začátečníci
Kód předmětu KCJ/NZ3H
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Neumannová Helena, PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Základní gramatické jevy a konverzace na (obecná témata) - Perfektum (minulý čas) - Minulý čas silných (nepravidelných) sloves + skupiny silných sloves - Věty časové - Minulý čas silných sloves - Souřadící spojky (2. část) - - Směrová příslovce "her" a "hin" a jejich složeniny - Minulý čas tzv. smíšených sloves - Příčestí minulé silných sloves -Vedlejší věty se spojkou "aby", "dass", "damit"

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
- rozvíjet a upevňovat gramatické a lexikální jednotky obecného jazyka - rozvíjet základní jazykové kompetence, především pak čtení a poslech a porozuměním - rozvíjet formy ústního projevu - diskuze, prezentace - systematicky upevňovat slovní zásobu z oblasti obecného jazyka
Student získá jazykové dovednosti úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Předpoklady
Student získal požadované jazykové dovednosti předchozího semestru podle úrovně Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test, Systematické pozorování studenta

- účást na seminářích - absolvování testů v průběhu studia - vypracování prezentací - vypracování seminární práce - absolvování písemné a ústní zkoušky
Doporučená literatura
  • BRINITZER, M., DAMM, V. Grammatik sehen ? Arbeitsbuch für Deutsch als Fremdsprache. Hueber. München, 1999. ISBN 978-3-19-001604-4.
  • HÖPPNEROVA, V. Der, die, das - Němčina pro jazykové školy, 1. díl. Fraus. 2010. ISBN 978-80-7238-912-4.
  • KRENN, W., PUCHTA, H. Motive A1 Kursbuch. Hueber. München, 2016. ISBN 978-3-19-001880-2.
  • KRENN, W., PUCHTA, H. Motive A1 Arbeitsbuch. Hueber. München, 2016. ISBN 978-3-19-031.
  • NEKOVÁŘOVÁ, A., FLIEGER, D. Alltagssprache Deutsch Neu. Fraus. ISBN 40-227-8066-5.
  • VOLTROVÁ, M. Přehledná německá gramatika. Computer Press. 2007. ISBN 80-251-0718-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr