Předmět: Jazyk II - Němčina 4 začátečníci

» Seznam fakult » EF » KCJ
Název předmětu Jazyk II - Němčina 4 začátečníci
Kód předmětu KCJ/NZ4H
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Neumannová Helena, PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Základní gramatické jevy a konverzace na (obecná témata) - Trpný rod, infinitiv trpného rodu - Příčestí přítomné - Dvojicové spojky souřadící - Stupňované tvary příslovcí bez srovnání - Konjunktiv préterita + Užití tvaru konjunktivu préterita a opisného tvaru s "würde" - Rozvitý přívlastek - Určování rodu podstatných jmen rodu ženského podle přípon - Věty časové (shrnutí) - Plusquamperfektum (předminulý čas) - Infinitivní vazby se "statt zu" - Předpony někdy odlučitelné - Konjunktiv plusquamperfekta - Užití konjunktivu plusquamperfekta v podmínkových souvětích - Osobní vazba slovesa "scheinen" - Způsobové věty s "ohne zu" ("ohne dass") - Předložky se 2. pádem (shrnutí) - Konjunktiv přítomného, minulého a budoucího času - Nepřímá řeč Perfektum (minulý čas)

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
- rozvíjet a upevňovat gramatické a lexikální jednotky obecného jazyka - rozvíjet základní jazykové kompetence, především pak čtení a poslech a porozuměním - rozvíjet formy ústního projevu - diskuze, prezentace - systematicky upevňovat slovní zásobu z oblasti obecného jazyka
Student získá jazykové dovednosti úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Předpoklady
Student získal požadované jazykové dovednosti předchozího semestru podle úrovně Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Esej

- účást na seminářích - absolvování testů v průběhu studia - vypracování prezentací - vypracování seminární práce - absolvování písemné a ústní zkoušky
Doporučená literatura
  • BRINITZER, M., DAMM, V. Grammatik sehen ? Arbeitsbuch für Deutsch als Fremdsprache. Hueber. München, 1999. ISBN 978-3-19-001604-4.
  • HÖPPNEROVA, V. Der, die, das - Němčina pro jazykové školy, 1. díl. Fraus. 2010. ISBN 978-80-7238-912-4.
  • KRENN, W., PUCHTA, H. Motive A1 Kursbuch. Hueber. München, 2016. ISBN 978-3-19-001880-2.
  • KRENN, W., PUCHTA, H. Motive A1 Arbeitsbuch. Hueber. München, 2016. ISBN 978-3-19-031.
  • NEKOVÁŘOVÁ, A., FLIEGER, D. Alltagssprache Deutsch Neu. Fraus. ISBN 40-227-8066-5.
  • VOLTROVÁ, M. Přehledná německá gramatika. Computer Press. 2007. ISBN 80-251-0718-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr