Předmět: Odborný jazyk anglický 2

» Seznam fakult » EF » KCJ
Název předmětu Odborný jazyk anglický 2
Kód předmětu KCJ/OJA2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pavlíková Stanislava, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Nutrition and Obesity, Diabetes Blood, the Heart Human Anatomy, Death and Dying, Autopsy Forensic Analysis Monitoring the Patient, Describing Graphs X-ray, US, MRI and other imaging techniques (description, use) Hygiene, Pathology Lab, Testing Mental Illness, Signs & Symptoms Writing a Report (2) Telephone Skills, E-mail Communication Medication, Dosages, Numbers & Figures Alternative Treatments

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
- rozvíjet a upevňovat lexikální a frazeologické jednotky obecného jazyka - rozvíjet základní jazykové kompetence, především pak poslech a čtení s porozuměním - rozvíjet formy ústního projevu - diskuse, prezentace - pokračovat se systematickým upevňováním odborné slovní zásoby
Student získá jazykové dovednosti na rozvinuté úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Předpoklady
Student získal požadované jazykové dovednosti předchozího semestru podle úrovně Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test, Systematické pozorování studenta

80% účast na cvičeních Prezentace na vybrané téma Samostatná práce a domácí příprava v prostředí e-learningového kurzu Písemný zápočtový test (min. 60 % správných odpovědí) Po dobu platnosti nouzového stavu a omezení volného pohybu občanů jsou požadavky následující: Zápočet: Zaslání prezentace na vybrané téma Samostatná práce (zasílání písemných úkolů) a domácí příprava v prostředí e-learningového kurzu On-line zápočtový test (min. 60 % správných odpovědí)
Doporučená literatura
  • GLENDINNING Eric H. a Beverly A. S. HOLMSTRÖM. English in Medicine: A Course in Communication Skills. Cambridge University Press, 2008. ISBN 978-0521606660.
  • GLENDINNING Eric H. a Ron HOWARD. Professional English in Use Medicine. Cambridge University Press, 2009. ISBN 9780521682015.
  • GRICE Tony a Antoniette MEEHAN. Nursing 1. Oxford: Oxford University Press, 2007. ISBN 978-01-945697-7-4.
  • ROUBÍK, Karel, O'NEILL, Conor, SMITH, Samantha. English for biomedical professionals. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03224-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta zdravotnických studií Studijní plán (Verze): Biomedicínská technika (12) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní