Předmět: Odborný jazyk anglický 3

» Seznam fakult » EF » KCJ
Název předmětu Odborný jazyk anglický 3
Kód předmětu KCJ/OJA3
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pavlíková Stanislava, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Admission by A&E, Medical Abbreviations X-ray, US, MRI and other imaging techniques (advanced description, use) Understanding Manuals, Techniques and Technology Admission by referral How to Communicate Efficiently Obstetrics Imaging Methods in Pregnancy, Genetic Engineering Pharmacy, Mathematical Expressions, Trials, Charts Ophthalmology Dermatology, Etiology, Signs & Symptoms Oncology imaging techniques, diagnostics and treatment options

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
- rozvíjet a upevňovat lexikální a frazeologické jednotky obecného jazyka - rozvíjet základní jazykové kompetence, především pak poslech a čtení s porozuměním - rozvíjet formy ústního projevu - diskuse, prezentace - upevňovat odbornou slovní zásobu
Student získá jazykové dovednosti na prahové úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Předpoklady
Student získal požadované jazykové dovednosti předchozího semestru podle úrovně Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test, Systematické pozorování studenta

80% účast na cvičeních, Prezentace na vybrané téma Samostatná práce a domácí příprava v prostředí e-learningového kurzu, Písemný klasifikovaný zápočtový test (min. 60 % správných odpovědí).
Doporučená literatura
  • GLENDINNING Eric H. a Beverly A. S. HOLMSTRÖM. English in Medicine: A Course in Communication Skills. Cambridge University Press, 2008. ISBN 978-0521606660.
  • GLENDINNING Eric H. a Ron HOWARD. Professional English in Use Medicine. Cambridge University Press, 2009. ISBN 9780521682015.
  • GREENAN, James a Tony GRICE. Nursing 2. Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-456988-0.
  • HAIDEKKER, Mark A. Medical Imaging Technology. Springer-Verlag New York Inc., 2013. ISBN 9781461470724.
  • LACKIE, John M. A Dictionary of Biomedicine. Oxford University Press, 2010. ISBN 9780199549351.
  • RIBES, Ramón, IANNARELLI, Palma, DUARTE, Rafael F. English for Biomedical Scientists. Springer. 2009. ISBN 978-3540771265.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta zdravotnických studií Studijní plán (Verze): Biomedicínská technika (12) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní