Předmět: Španělština pro firemní prostředí II

» Seznam fakult » EF » KCJ
Název předmětu Španělština pro firemní prostředí II
Kód předmětu KCJ/SFP2
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Hotařová Liana, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Procvičování kompetencí - ústní projev, poslech, čtení a psaní v rámci tematických celků. Témata: trh, marketing, investice, daně, turismus. Semináře budou doplněny o prohlubování znalostí daných gramatických jevů: předložky, kladný a záporný rozkaz, subjunktiv (přítomný, předpřítomný, minulý a předminulý), členy. Současně je procvičována gramatika v odborných textech. Před ukončením letního semestru student vypracuje seminární práci v rozsahu nejméně 5 normostran týkající se některého z probraných témat.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět připraví studenty na komunikaci v různých typických situacích v zaměstnání a zprostředkuje způsoby jednání v profesní praxi. Pomůže zlepšit komunikační schopnosti a naučí studenty jednoduše a efektivně komunikovat při jednáních, obchodních schůzkách a konferencích.
Student získá jazykové dovednosti na rozvinuté úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Předpoklady
Student by měl mít takové vstupní jazykové dovednosti, aby byl schopen po absolvování semestru získat požadovanou jazykovou úroveň podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test, Systematické pozorování studenta

Aktivní účast na cvičeních, absolvování testů v průběhu studia, prezentace, seminární práce.
Doporučená literatura
  • CASTRO, F. Uso de la gramática espa?ola intermedio. Edelsa. Madrid, 2010. ISBN 978-84-7711-712-4.
  • MACÍKOVÁ, O. a MLÝNKOVÁ, L. Učebnice současné španělštiny 2. díl. Computer Press. Brno, 2007. ISBN 80-251-1739-1.
  • MACÍKOVÁ, O. a MLÝNKOVÁ, L. Učebnice současné španělštiny1. díl.. Computer Press. Brno, 2007. ISBN 978-80-2512-392-8.
  • MACÍKOVÁ, O. a MLÝNKOVÁ, L. Základy ekonomické španělštiny. Edika. Praha, 2017. ISBN 978-80-266-1094-6.
  • PAREJA, M. J. Temas de empresa. Libro del Alumno. Edinumen. Madrid, 2010. ISBN 978-84-959-8669-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr