Předmět: Makroekonomie II

» Seznam fakult » EF » KEK
Název předmětu Makroekonomie II
Kód předmětu KEK/MA2PE
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Laboutková Šárka, doc. Ing. Ph.D.
 • Skála Marek, Ing. Mgr. Ph.D.
 • Blaschke Kotíková Sylvie, Ing. Ph.D.
 • Nedomlelová Iva, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Ekonomické teorie a modely. Hlavní proud ekonomického myšlení. Klasická teorie: obecný klasický model. Trh peněz v klasickém pojetí. Klasická AD. 2. Keynesovská teorie: efektivní poptávka, spotřeba a investice. Model důchod-výdaje. Srovnání předpokladů s předpoklady (východisky) klasické školy. 3. Teorie preference likvidity. Určení rovnovážné produkce v modelu IS-LM v uzavřené a otevřené ekonomice v podmínkách fixního a variabilního měnového kurz. 4. Model IS-LM. Účinnost a neúčinnost fiskální a monetární politiky. 5. Celkový keynesovský model - neoklasická syntéza; mzdové rigidity (klasický x keynesovský trh práce), past investic a past likvidity. 6. Otevřená ekonomika. Měnový kurz a kurzové režimy. Determinace měnového kurzu. Úroková parita. 7. Platební bilance. Model IS-LM-BP. Mundell-Flemingův model, účinnost fiskální (mezinárodní vytěsňovací efekt) a monetární politiky (koncept nedosažitelné trojice). 8. Inflace anezaměstnanost (NAIRU), očákávní v ekonomii a Phillipsovy křivky. 9. Agregátní poptávka. Taylorovo Pravidlo. Cílování inflace. Reakční funkce CB. Křivka MP. 10. Agregátní poptávka - odvození křivky z modleu IS-MP. 11. Agregátní nábídka v krátkém obodbí. Nepružnost cen. Efektivnostní mzdy. Inflační očekávání. 12. Agregátní nabídka v dlouhém období. Dynamická AD a dynamická AS. Vztah mezi změnou cenové hladiny (inflace) a změnou reálného produktu. Léčení inflace. Nabídkové šoky. 13. Hospodářský růst. Vybrané teorie hospodářského růstu. Semináře: V seminářích se rozpracovávají jednotlivá témata z přednášek; zaměřují se zejména na grafické zobrazení a studenti si osvojují a prohlubují na konkrétních případech interpretaci makroekonomických souvislostí.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět Makroekonomie II je určen pro inženýrské studium. Cílem kurzu je rozšíření teoretických znalostí bakalářského kurzu, seznámení s ekonomickou teorií významných makroekonomických škol a rozvoj makroekonomického uvažování.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Předpokladem je absolvování předmětů Mikroekonomie I, Makroekonomie I.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Klasifikovaný zápočet: Prezenční studium: Získání minimálně součtu 18 bodů z pěti minitestů (10 bodů) a ze závěrečného testu (20 bodů). Možnost jednoho opravného pokusu: test - zisk alespoň 18 bodů z 30 (body z minitestů se již do bodového zisku nezapočítávají). Kombinované studium: Získání minimálně součtu 18 bodů z 1 průběžného testu (10 bodů) a závěrečného testu (20 bodů). Možnost jednoho opravného pokusu: test - zisk alespoň 18 bodů z 30 (body z průběžného testu se již do bodového zisku nezapočítávají). Klasifikace zápočtu (procenta): 100 - 92 výborně 91 - 85 výborně-m 84 - 76 velmi dobře 75 - 68 velmi dobře-m 67 - 60 dobře méně neprospěl Kombinované studium: Podstatou edukačního procesu v kombinované formě studia je samostatné studium. Základním principem je, že student přichází na kontaktní výuku připraven, má nastudovánu příslušnou problematiku a připraveny dotazy na části, kterým nerozuměl.
Doporučená literatura
 • CAHLÍK, T., M. HLAVÁČEK a J. SEIDLER. Makroekonomie. Karolinum. Praha, 2010. ISBN 978-80-246-1906-4.
 • GÄRTNER, M. Macroeconomics. Pearson Education. Harlow, 2016. ISBN 978-1-292-11520-7.
 • HORSKÁ, H. Moderní makroekonomie pro manažery II: pro kombinovanou formu studia. Škoda Auto Vysoká škola. Mladá Boleslav, 2011. ISBN 978-80-87042-39-7.
 • MACH, M. Makroekonomie II: pro magisterské (inženýrské) studium. 1. a 2. část. Melandrium. Slaný, 2001. ISBN 80-86175-18-9.
 • MANKIW, N. G. a M. P. TAYLOR. Macroeconomics. Cengage Learning EMEA. Andover, 2017. ISBN 978-1-4737-2536-2.
 • ROMER, D. Advanced Macroeconomics. McGraw-Hill Irwin. New York, 2006. ISBN 0-07-287730-8.
 • SOJKA, M. Dějiny ekonomických teorií. Praha, 2010. ISBN 978-80-87109-21-2.
 • SOUKUP, J., et al. Makroekonomie. Praha, 2018. ISBN 978-80-7261-537-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr