Předmět: Základy sociologie

» Seznam fakult » EF » KFL
Název předmětu Základy sociologie
Kód předmětu KFL/ZS-E
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Václavíková Lenka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Čím se zabývá sociologie - předmět sociologie, sociologický přístup, sociologická imaginace, sociální konstrukce reality, vztah sociologie k filosofii, antropologii, ekonomii, psychologii a přírodním vědám, vývoj sociologie - historický kontext jejího vzniku, proto-sociologie a zakladatelé - Durkheim, Marx, Weber. 2. Sociologické perspektivy, směry, školy a teorie - jejich vymezení, konfliktualistická, funkcionální a interakcionistická perspektiva, hlavní postavy sociologie a jejich přínos pro sociologické myšlení. Sociální systém a sociální jednání 3. Kultura - definice, normy, hodnoty, symboly a jazyk, kulturní integrace, akulturace, enkulturace, etnocentrismus, kulturní relativismus, subkultura a kontrakultura, socializace - její podstata a proces, aktéři socializace, životní cyklus a socializace, jáství a socializace - Freud a psychosexuální vývoj, Cooley a zrcadlové-já, Mead a generalizovaní druzí. 4. Sociální struktura - status, role, sociální skupiny - jejich typy, formální organizace a byrokracie, instituce a společnosti. 5. Sociální interakce - definice situace, prezentace "já", směna a reciprocita, síť sociálních vztahů, skupinová dynamika, Deviace - její podstata, vznik a teorie deviace, konformita a sociální kontrola, problémy kriminality - její typy a kontrola. Sociální stratifikace 6. Sociální a třídní nerovnost - dimenze nerovností - rozdělení bohatství, moci a prestiže, rozdílné teoretické přístupy k nerovnostem, sociální struktura moderních společností, sociální mobilita - její formy, otevřené a uzavřené sociální systémy. 7. Rasová a etnická nerovnost - rasové, etnické a minoritní skupiny, předsudky a institucionální diskriminace, asimilace a multikulturalismus, chudoba - kdo jsou chudí - definice a její měření, příčiny a dopady. 8. Nerovnost mezi pohlavími - biologické a sociální rozdíly mezi pohlavími - sex versus gender, sexismus a patriarchát, žena v rodině a v zaměstnání, ženské hnutí. Sociální instituce 9. Rodina - struktura a funkce, proměny rodiny, partnerství, manželství a děti, alternativa k manželství, rozvod, násilí v rodině. 10. Vzdělání - historický vývoj, funkce, kulturní reprodukce nerovnosti ve vzdělávání. 11. Náboženství - formy náboženství, náboženská zkušenost, symboly, chování a organizace, náboženství v moderní společnost, sociologické pohledy na náboženství. 12. Politika - moc, autorita a stát, legitimita, typy vlády, demokracie, politická participace - politické strany a volby, válka, média - počátky vzniku, druhy médií, teorie médií, globalizace a média. Sociální změna - Měnící se společnost 13. Ekonomika a svět práce - typy ekonomik - socialismus versus kapitalismus, vznik a povaha kapitalismu, ekonomické instituce a korporace, vláda a ekonomika, svět práce - její význam a měnící se povaha, pracovní trh a nezaměstnanost. 14. Populace, ekologie a urbanizace - demografie - kompozice populace a populační změny, populační politika, urbanizace a industriální revoluce, původ a evoluce měst, člověka a životní prostředí, globalizace, sociální změna - její zdroje - prostředí, populace, technologie a věda, rozdílnost sociologických přístupů k vysvětlení změny. 15. Kolektivní jednání - dav a kolektivní jednání - jejich formy, vysvětlení a predikce kolektivního jednání, sociální hnutí - jejich charakteristiky a rozdílné teoretické přístupy k jejich vysvětlení, sociální revoluce.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Samostudium studentů
 • Příprava na zkoušku - 90 hodin za semestr
Výstupy z učení
Přednáška si klade dva hlavní cíle: - studující by měli získat základní znalost oboru - přehled sociologických teorií, relevantních pojmů, témat a poznatků sociologického bádání tak, aby se dovedli orientovat v sociologické literatuře. Kurs bude klást důraz na kritické srovnání jednotlivých přístupů. - studující by si měli osvojit sociologický přístup k sociální realitě, schopnost sociologicky myslet, samostatně přemýšlet o sociální realitě a využívat získané poznatky při analýze sociálních jevů.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

závěrečný písemný test
Doporučená literatura
 • BAUMAN, Zigmunt a Tim MAY. Myslet sociologicky: netradiční uvedení do sociologie. Praha: SLON, 2010. ISBN 978-80-7419-026-1.
 • BERGER, P. L. Pozvání do sociologie (Humanistická perspektiva). Brno: Barrister & Principal, 2003..
 • GIDDENS, A. Sociologie. Praha: Argo, 2013. ISBN 978-80--257-0807-1..
 • HAVLÍK, R. Úvod do sociologie. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2843-1..
 • JANDOUREK, J. Čítanka sociologických klasiků. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-6936-3..
 • JANDOUREK, J. Průvodce sociologií. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN: 978-80-247-2397-6..
 • KELLER, J. Sociologie středních vrstev. Praha: SLON, 2012. ISBN 978-80-7419-109-1..
 • KELLER, J. Úvod do sociologie. Praha: SLON, 2012. ISBN 978-80-7419-102-2..
 • NOVOTNÁ, E. Sociologie sociálních skupin. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-2957-2..
 • NOVOTNÁ, E. Základy sociologie. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2396-9..
 • ŠANDEROVÁ, J., ŠMÍDOVÁ, O. Sociální konstrukce nerovností. Praha: SLON, 2009. ISBN 978-80-7419-015-5..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr