Předmět: Business Intelligence

» Seznam fakult » EF » KIN
Název předmětu Business Intelligence
Kód předmětu KIN/BUI
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Podaras Athanasios, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Úvod do Business Intelligence a jeho pojetí. Informace, data, znalosti. Informace a komunikace. 2. Cíle a informační potřeby organizace. Business Intelligence a IS/ICT. Externí a interní informační zdroje. 3. Business Intelligence jako součást IS/ICT. Komponenty Business Intelligence, architektura. 4. Datové sklady, OLAP analýza a dolování dat. Datové sklady: zdroje dat. Návrh datových skladů. 5. Business Intelligence jako zpravodajský proces. Specifika podnikového zpravodajského systému. Lidské zdroje. 6. Konkurenční a obranné zpravodajství. Vlivové zpravodajství. Morálka, etika. 7. Nestrukturovaná data a Business Intelligence. Návrh datového skladu, architektura. Business Intelligence v organizaci. 8. Organizace zabývající se problematikou Business Intelligence. Nové trendy a očekávaný vývoj. Semináře (témata): Na seminářích probíhají konzultace a následné prezentace samostatných prací studentů ve vazbě na témata přednášek

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Přednáška, Cvičení
Výstupy z učení
Pro získání konkurenční výhody organizace, ale i jejím setrvání na trhu hrají významnou roli informace. Předmět pojednává o externích i interních informačních zdrojích organizace, způsobech analýzy a vyhodnocování informací, rovněž o využití technologií při jejich zpracovávání.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Praktická demonstrace získaných dovedností

Zápočet: zpracování a prezentace vybraných témat Zkouška: ústní zkouška
Doporučená literatura
  • GRONWALD, K. D. Integrated Business Information Systems:A Holistic View of the Linked Business Process Chain ERP-SCM-CRM-BI-Big Data.. Berlin: Springer, 2017. ISBN 978-3-662-53291-1.
  • GROSSMAN, W. a M. A. RINDERLE. Fundamentals of Business Intelligence. Data Centric Systems and Applications.. Berlin: Springer, 2015. ISBN 978-3-662-46531-8.
  • KIMBALL, R., ROSS, M. The Data warehouse lifecycle toolkit : [practical techniques for building data warehouse and business intelligence systems], 2nd edition. Wiley Publishing,, 2008. ISBN 978-0-470-14977-5.
  • NOGUÉS, A. a J. VALLADARES. Business Intelligence Tools for Small Companies:A Guide to Free and Low-Cost Solutions. New York: Apress Media, 2017. ISBN 978-1-4842-2568-4.
  • RODENBERG, J.H. Competitive Intelligence and Senior Management. The University of Chicago Press, 2008. ISBN 9789059721920.
  • VAISMAN, A. a E. ZIMANYI. Data Warehouse Systems: Design and Implementation.. Berlin: Springer, 2014. ISBN 978-3-642-54655-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr