Předmět: Informační management

» Seznam fakult » EF » KIN
Název předmětu Informační management
Kód předmětu KIN/IM
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Antlová Klára, doc. Ing. Ph.D.
  • Semerádová Tereza, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Podniková informatika - CIO a strategické řízení IT, kompetence, vztah byznys-IT. 2. Řízení služeb podnikové informatiky - SLA, aplikace a infrastruktura, kvalitativní a kvantitativní parametry, cena, katalog služeb. 3. Procesní řízení IT služeb - procesy podle ITIL a COBIT. 4. Event Management, Incident Management. 5. Problem Management. 6. Řízení změn v IT v souvislosti se změnami v byznysu. 7. Architektonické řízení IT. 8. Business Continuity Management. 9. Disaster Recovery Planning. 10. Outsourcing v IT. 11. Řízení vztahů s dodavateli. 12. Business Case - přínosy IS/ICT. 13. Balanced Scorecard, Total Cost of Ownership. 14. Problémy řízení provozu IS/ICT ve velkých podnicích versus problémy v malých a středních organizacích. Semináře: Studenti zpracovávají a prezentují na seminářích vybraná témata v týmech. 1. Seznámení s požadavky na semestrální projekt. Výběr konkrétního tématu, jež bude tým v průběhu semestru zpracovávat. 2. Analýza výchozího stavu zadaného systémového problému. Identifikace slabých míst systému. 3. Konceptuální návrh řešení zkoumaného systémového problému. 4. Návrh procesního zajištění implementace návrhu. 5. Analýza rizik souvisejících s realizací systémového řešení. 6. Konzultace projektů. 7. Závěrečná prezentace semestrálních projektů.

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s různými aspekty řízení ICT v organizacích a s implementací modelů, nástrojů a technik umožňujících účelné a účinné řízení informací v organizaci. Zároveň se studenti seznámí s certifikovanými metodikami řízení ICT (ITIL, COBIT).

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Zápočet: zpracování tématu v rámci seminářů. Zkouška: písemná.
Doporučená literatura
  • ITIL foundation handbook. 3rd ed. London: TSO. 2012. ISBN 978-011-3313-495.
  • Basl, J.:. Podnikové informační systémy. Praha: Grada Publishing spol. s. r. o, 2012.. 2012.
  • BRUCKNER, T., VOŘÍŠEK, J., BUCHALCEVOVÁ, A- a. kol. Tvorba informačních systémů. Principy, metodiky, architektury. Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4153-6.
  • Hilger Joseph, Wahl Zachary. Making knowledge management clicakble. 2022. ISBN 978-3-030-92384-6.
  • LAUDON, C. Management Information Systems. Upper Saddle River: Prentice Hall.. ISBN 9780134058474 5.
  • Řepa. Procesně řízená organizace. 2012. ISBN 978-80-247-4128-4.
  • ŠILEROVÁ, E., K. HENNYEYOVÁ a N. N. BALAŠOVA. Informační systémy v podnikové praxi.. Praha, 2016. ISBN 978-80-87994-78-8.
  • ZHU, X., B. SONG, Y. NI, Y. REN a R. LI. Business Trends in the Digital Era. Singapore: Springer. 2016. ISBN 978-981-10-1079-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr