Předmět: Multimediální aplikace

» Seznam fakult » EF » KIN
Název předmětu Multimediální aplikace
Kód předmětu KIN/MUA
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Weinlich Petr, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Multimediální produkt a definice jeho cílů. 2. Vymezení uživatele - jeho potřeb, znalostí a očekávání. 3. Technologické aspekty multimediálního produktu - akviziční, editační a prezentační technika. 4. Zdroje multimediálních materiálů - technický, ekonomický a právní pohled. 5. Struktura a vlastnosti multimediálního produktu. 6. Akvizice multimediálních materiálů a možnosti základních úprav. 7. Exportní možnosti. 8. Distribuční kanály a možnosti online distribuce. 9. Sdílení multimediálního obsahu a autorské právo. 10. Prezentace finálního produktu. Semináře (témata): 1. Návrh a scénář multimediálního produktu. Preprodukce, softwarové vybavení. 2. Pořizování vstupních dat - grafika (fotografie, vektorová kresba). 3. Pořizování vstupních dat - video (kamery, fotoaparáty, stabilizátory). Pořizování vstupních dat - zvuk (hudební podklad, voice over). 4. Základní a pokročilé úpravy zdrojových dat. FX postprodukce. 5. Interaktivní prvky multimediálního produktu. Finalizace a export finálního produktu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace, Projektová výuka, Pracovní činnosti (dílny), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je rozšířit znalosti získané v předmětu Základy multimédií (bakalářské studium) a v předmětu Multimediální technologie. Studenti získají znalosti nutné pro realizaci multimediálního projektu - od jeho teoretického návrhu, vytvoření až po detailní finální technické řešení. Studenti seznámí s výukovými softwary pro zpracování grafiky, videa, zvuku a interaktivních animací. Zároveň je zmíněna problematika týkající se autorských práv, ekonomického rozhodování při akvizici multimediálních a grafických materiálů.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu "Multimediální technologie"

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta, Rozbor jazykového projevu studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Systematické pozorování studenta, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Zápočet: Vypracování semestrálního projektu zaměřeného na kompletaci multimediálního produktu a na editaci multimediálních dat. Zkouška: Písemná a ústní část ověřující teoretické znalosti.
Doporučená literatura
  • BARKER, C. Nejlepší triky pro Photoshop: [vhodné pro Photoshop CC, CS6 i CS5]. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 978-80-251-4148-9.
  • DANCYGER, K. The Technique of Film and Video Editing. Oxford: Focal Press, 2013. ISBN 978-02-408-1397-4.
  • FAULKNER, A. a C. CHAVEZ. Adobe Photoshop CC: oficiální výukový kurz.. Brno: Computer Press, 2016. ISBN 978-80-251-4741-2.
  • JAGO, M., S. STEWART, E. ZEMPOL a A. J. SPORKA. Adobe Premiere Pro CC: 2015 release. Praha: Slovart, 2014. ISBN 978-013-4309-989.
  • RUMSEY, F., S. STEWART, E. ZEMPOL a A. J. SPORKA. Sound and Recording: Applications and Theory. Brno: Zoner Press, 2012. ISBN 978-0-415-84340-9.
  • SAVAGE, T. M. a K. E. VOGEL. An Introduction to Digital Multimedia. Burlington: Jones, 2014. ISBN 14-496-8839-X.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr