Předmět: Metodologie vědy

» Seznam fakult » EF » KIN
Název předmětu Metodologie vědy
Kód předmětu KIN/MVE-D
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 10
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Antlová Klára, doc. Ing. Ph.D.
 • Žižka Miroslav, prof. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Úvod: věda, vědecké poznání, vědecký problém, výzkum. Výzkumný projekt, etapy výzkumu. Formulace problému, formulace cíle výzkumu, formulace výzkumných otázek, formulace hypotéz. Zpracování rešerše, vyhledávání v elektronických informačních zdrojích. Problematika sběru dat. Vědní metody a jejich použití. Analýzy kvantitativních a kvalitativních dat. Zásady psaní vědeckého článku (povinná struktura článku). Platformy vědeckého sdělení (reviews, monografie, odborné články, prezentace). Kde a jak publikovat. Etika vědecké práce. Problematika predátorských časopisů. Prezentace výsledků výzkumné práce. Zásady pro tvorbu prezentace. Náležitosti a struktura disertační práce.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 140 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit doktorandy se základními metodami a přístupy užívanými při vědecké práci, se zásadami publikační činnosti a etikou vědecké práce, dále naučit doktorandy pracovat s rozsáhlými informačními zdroji pro vědu a výzkum a seznámit je s přípravou vědeckého projektu. Doktorandi v průběhu semestru zpracují semestrální práci (rámec postupu disertační práce pomocí metody "research canvas") a prezentaci přípravy disertační práce pro kolokvium.
Studenti získají znalosti o fungování systému výzkumu a vývoje v ČR a v zahraničí. Naučí se strukturovat a psát vědecké články. Získají kompetence pro projektovou a grantovou činnost.
Předpoklady
Znalost psaní odborného textu z magisterské úrovně studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Esej

Zpracování literární rešerše v oblasti tématu disertační práce, její odevzdání a přijetí školitelem. Účast na doktorských seminářích.
Doporučená literatura
 • Zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků.
 • ČSN ISO 690:2010. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. ISBN Třídící znak 01 0.
 • ČSN ISO 7144. Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů. 2. vyd. Praha: Český normalizační institut, 2000. ISBN Třídící znak 01 0.
 • GERŠLOVÁ, J. Vádemékum vědecké a odborné práce.. Praha: Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-7431-002-7.
 • KRPÁLKOVÁ-KRELOVÁ, K. a R. HRMO. Introduction to Scientific Work and its Methodology. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-80-7435-050-4.
 • LIŠKA, V. Doctorandus: Průvodce budoucích Ph.D. 2. vyd. Praha: Professional Publishing, 2005. ISBN 80-86419-93-2.
 • LIŠKA, V., et al. Vědecké metody pro doktorandy. Praha: ČVUT, 2010. ISBN 978-80-01-04677-7.
 • OCHRANA, F. Metodologie vědy: úvod do problému. Praha: Carolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1609-4.
 • ŠIROKÝ, J., et al. Tvoříme a publikujeme odborné texty nejen pro ekonomy a manažery.. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3510-5.
 • VARADZIN, F. Hledání ve světě ekonomie: věda, metodologie, ekonomie. Praha: Professional Publishing, 2003. ISBN 80-86419-56-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr