Course: Methodology of Science

» List of faculties » EF » KIN
Course title Methodology of Science
Course code KIN/MVE-D
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Doctoral
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 10
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Antlová Klára, doc. Ing. Ph.D.
 • Žižka Miroslav, prof. Ing. Ph.D.
Course content
Úvod: věda, vědecké poznání, vědecký problém, výzkum. Výzkumný projekt, etapy výzkumu. Formulace problému, formulace cíle výzkumu, formulace výzkumných otázek, formulace hypotéz. Zpracování rešerše, vyhledávání v elektronických informačních zdrojích. Problematika sběru dat. Vědní metody a jejich použití. Analýzy kvantitativních a kvalitativních dat. Zásady psaní vědeckého článku (povinná struktura článku). Platformy vědeckého sdělení (reviews, monografie, odborné články, prezentace). Kde a jak publikovat. Etika vědecké práce. Problematika predátorských časopisů. Prezentace výsledků výzkumné práce. Zásady pro tvorbu prezentace. Náležitosti a struktura disertační práce.

Learning activities and teaching methods
Self-study (text study, reading, problematic tasks, practical tasks, experiments, research, written assignments)
 • Class attendance - 140 hours per semester
Learning outcomes
Cílem předmětu je seznámit doktorandy se základními metodami a přístupy užívanými při vědecké práci, se zásadami publikační činnosti a etikou vědecké práce, dále naučit doktorandy pracovat s rozsáhlými informačními zdroji pro vědu a výzkum a seznámit je s přípravou vědeckého projektu. Doktorandi v průběhu semestru zpracují semestrální práci (rámec postupu disertační práce pomocí metody "research canvas") a prezentaci přípravy disertační práce pro kolokvium.
Students obtain knowledge about functioning of research and developmwent systems in the Czech Republic and abroad. They learn how to structure and write scientific articles. They also get competences for project and grant activities.
Prerequisites
Knowledge of writing of scientific text from the master level.

Assessment methods and criteria
Essay

Zpracování literární rešerše v oblasti tématu disertační práce, její odevzdání a přijetí školitelem. Účast na doktorských seminářích.
Recommended literature
 • Zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků.
 • ČSN ISO 690:2010. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. ISBN Třídící znak 01 0.
 • ČSN ISO 7144. Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů. 2. vyd. Praha: Český normalizační institut, 2000. ISBN Třídící znak 01 0.
 • GERŠLOVÁ, J. Vádemékum vědecké a odborné práce.. Praha: Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-7431-002-7.
 • KRPÁLKOVÁ-KRELOVÁ, K. a R. HRMO. Introduction to Scientific Work and its Methodology. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-80-7435-050-4.
 • LIŠKA, V. Doctorandus: Průvodce budoucích Ph.D. 2. vyd. Praha: Professional Publishing, 2005. ISBN 80-86419-93-2.
 • LIŠKA, V., et al. Vědecké metody pro doktorandy. Praha: ČVUT, 2010. ISBN 978-80-01-04677-7.
 • OCHRANA, F. Metodologie vědy: úvod do problému. Praha: Carolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1609-4.
 • ŠIROKÝ, J., et al. Tvoříme a publikujeme odborné texty nejen pro ekonomy a manažery.. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3510-5.
 • VARADZIN, F. Hledání ve světě ekonomie: věda, metodologie, ekonomie. Praha: Professional Publishing, 2003. ISBN 80-86419-56-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester