Předmět: Projektové řízení

» Seznam fakult » EF » KIN
Název předmětu Projektové řízení
Kód předmětu KIN/PR
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Antlová Klára, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): ZÁKLADNÍ POJMY A KONCEPCE PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ 1. Projekt - nástroj řízení (životní cyklus projektu). 2. Organizační struktura projektového řízení. 3. Fáze projektového řízení. TECHNIKY ANALÝZY PROJEKTU 4. Řešení problémů. 5. Plánování projektu. 6. Modely projektů. 7. Časová analýza projektů. 8. Analýza časových rezerv. 9. Nákladová analýza projektů. 10. Analýza zdrojů. 11. Analýza rizika. 12. Finanční analýza. 13. Vícekriteriální analýza projektů. 14. Řízení a realizace projektů. Semináře: Obsahem seminářů je procvičení základních optimalizačních úloh na grafech a propočtů při řízení projektů, včetně osvojení si práce s programem MS Project.

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Projektové řízení je interdisciplinární přístup, předmět se zaměřuje zejména na jeho kvantitativní aspekty. Projekt je brán jako nástroj řízení, jsou analyzovány ukazatele, jako je čas, náklady, zdroje, kvalita, riziko a finance. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními technikami analýzy, rovněž s návrhem, realizací a vyhodnocováním projektů, také s problematikou lidských zdrojů a týmové spolupráce. Předmět rozvíjí dovednost samostatně aplikovat dané techniky na řešení reálných problémů, ale i jejich aplikování na fiktivně zvoleném projektu, který budou studenti obhajovat. Představeny jsou softwarové, komunikační nástroje využívané v oblasti projektového řízení a nové trendy (agilní přístupy).

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zápočet: Zpracování případové studie s využitím programu MS Project. Zkouška: Písemný test.
Doporučená literatura
  • Doucek, P., Oškrdal, V. Praktické řízení ICT projektů. Praha, 2015. ISBN 9788024520735.
  • HIGHSMITH. Agile Project Management: Creating Innovative Products. 2010. ISBN 978-0321658395.
  • Svozilová. Projektový management. ISBN 80-247-1501-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr