Předmět: Komparace ekonomik EU

» Seznam fakult » EF » KMG
Název předmětu Komparace ekonomik EU
Kód předmětu KMG/KEU
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pěničková Zuzana, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1.Vývojové trendy hospodářství EU. 2.Evropská integrace - obchodní aspekty. 3.Hospodářský vývoj vybraných zemí. 4.Transformace ekonomik EU-10. 5.Konkurenceschopnost ekonomik EU ve světě. 6.Aktuální vývoj regionu. Semináře (témata): 1.Zadání týmové práce, mezinárodně obchodní spolupráce. 2.Německo a jeho vliv na exportní formování ČR. 3.Prezentace seminárních prací: Visegrádská 4. 4.Prezentace seminárních prací: Pobaltské ekonomiky. 5.Prezentace seminárních prací: Balkánské ekonomiky. 6.Prezentace seminárních prací: Černomořské ekonomiky. 7.Písemný test.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje s klíčovými ekonomickými disparitami a hospodářským vývojem v rámci EU na úrovni členských států, které tvoří jádro českého vývozu. Na členské státy EU je tedy v předmětu nahlíženo primárně jako na odbytiště českého exportu, pozornost je věnována jejich aktuální ekonomické situaci a mezinárodně obchodní spolupráci a to včetně ČR.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zápočet: Prezentace týmové práce ve cvičení. Zkouška: písemný test
Doporučená literatura
  • BALDWIN, R. a CH. WYPLOZS. Economics of European Integration. 5th ed.. London: Mc Graw Hill, 2015. ISBN 978-00-7716-965-7.
  • DOLVIK, J. E. a A. MARTIN. European Social Models from Crisis to Crisis : Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration. Oxford: Oxford University Press,, 2014. ISBN 978-0-19-871796-6.
  • EICHGREEN, B. The European Economy since 1945: Coordinated Capitalism and Beyond. Princeton. Princeton University Press, 2014. ISBN 978-06-9113-848-0.
  • POTUŽÁKOVÁ, Z. Český trh práce v evropském kontextu. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. ISBN 978-83-7372-946-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Podniková ekonomika (2014) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní