Předmět: Marketing

» Seznam fakult » EF » KMG
Název předmětu Marketing
Kód předmětu KMG/MK
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Myslivcová Světlana, Ing. Ph.D.
 • Dědková Jaroslava, doc. PhDr. Ing. Ph.D.
 • Ungerman Otakar, Ing. Ph.D.
 • Švandová Zuzana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s marketingovou filosofií. Podrobněji je seznámit s prvky marketingového mixu: s výrobkem, cenou, distribucí a propagací a činnostmi marketingového oddělení. Přednášky (témata): 1. Úvod do marketingu, význam a vysvětlení pojmů. Marketingový vývoj. 2. Pojem trh a jeho členění, segmentace trhu, výhody segmentace, podmínky segmentace, kritéria segmentace. 3. Marketingový mix. 4. Výrobek, vývoj nového výrobku, životní cyklus výrobku. 5. Cena - význam ceny v marketingu, cenové cíle, proces stanovení ceny, cenové metody. 6. Distribuce, distribuční kanály, charakteristika VO, MO, vliv atmosféry prodeje. 7. Principy komunikace se zákazníkem, její formy: reklama, podpora prodeje, public relations, přímý marketing. 8. Strategické plánování, typy plánování, obsah marketingového plánu, fáze marketingového plánování. 9. Získávání informací pro marketingová rozhodnutí, zdroje sekundární a primární. MIS, metody sběru dat. 10. Chování zákazníka, faktory ovlivňující zákazníka, rozhodovací proces zákazníka. 11. Marketingové prostředí, vlivy mikroprostředí a makroprostředí. 12. Úloha marketingu ve firmě - organizační členění marketingových oddělení (různé typy struktur). 13. Nové trendy v marketingu. 14. Specifika marketingových aplikací v neziskovém sektoru (zdravotnictví, pojišťovnictví apod.). Semináře (témata): 1. Úvod, pokyny ke cvičením, podmínky zápočtu, zadání referátů a semestrálních prací. 2. Segmentace trhu, profilování, případová studie. 3. Úvod do marketingového mixu, brainstorming, případová studie, životní cyklus výrobku, případová studie. 4. Metody stanovení ceny, příklady. 5. Distribuce - charakteristika prodejní sítě v ČR, franchising. 6. Komunikace se zákazníky, rozbor reklamních sdělení, příklady. 7. Strategické plánování, BCG matice, "4P" v různých odvětvích. 8. Výzkum trhu, sestavování dotazníku, metody sběru dat. 9. Chování zákazníka, zásady úspěšného obchodního jednání, vlivy prostředí na podnik. 10. Úloha marketingového oddělení ve firmě, případová studie..

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem je seznámit studenty s marketingovou filosofií.Podrobněji je seznámit s prvky marketingového mixu:s výrobkem, cenou, distribucí a propagací a činnostmi marketingového oddělení...
Orientace v marketingové problematice.
Předpoklady
Znalosti nauky o podniku a absolvování předmětu nauka o podniku.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zápočet: zpracování semestrální práce, písemný test. Zkouška: písemná zkouška
Doporučená literatura
 • Dědková, J.,Honzáková, I. Základy marketingu. Liberec, 2009. ISBN 978-80-7372-514-3.
 • Grewal, D. Marketing. 2017. ISBN 978-1-259-44629-0.
 • Karlíček M. a kol. Základy marketingu. Praha, 2018. ISBN 978-80-247-5869-5.
 • Scott,D.M. The New Rules of Marketing & PR. Hoboken, 2011. ISBN 978-111-80-2698-4.
 • Vysekalová,J. Emoce v marketingu- jak oslovit zákazníka. Praha, 2014. ISBN 978-80-247-4843-6.
 • Zamazalová,M. Marketing obchodní firmy. Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2049-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr