Předmět: Marketingový výzkum a analýza dat

» Seznam fakult » EF » KMG
Název předmětu Marketingový výzkum a analýza dat
Kód předmětu KMG/MVA
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Dědková Jaroslava, doc. PhDr. Ing. Ph.D.
 • Červová Lenka, Ing. Ph.D.
 • Burešová Jitka, Ing. Ph.D.
 • Öhm Jan, Ing. Ph.D.
 • Rozkovec Jiří, Mgr.
 • Hovorková Valentová Vladimíra, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Marketingový výzkum, jeho úloha, význam a využití. 2. Marketingový informační systém. 3. Typy marketingového výzkumu (primární, sekundární, explorační, deskriptivní, kauzální a prognostický výzkum, stálý a příležitostní výzkum, panelové výzkumy, kvantitativní a kvalitativní výzkum) a zdroje dat - interní a externí, primární a sekundární. 4. Návrh a příprava marketingového výzkumu, koncepce a metodické přístupy - pozitivistický a fenomenologický 5. Proces a metodologie marketingového výzkumu (definování problému, stanovení cíle výzkumu, zhodnocení přínosu). 6. Metody sběru primárních dat. 7. Tvorba dotazníku. 8. Typy a tvorba otázek, škálovací techniky. 9. Proces a metody výběru respondentů (pravděpodobnostní a nepravděpodobnostní), reprezentativní a nereprezentativní výběrové šetření, stanovení velikosti vzorku. 10. Závěrečná zpráva marketingového výzkumu, její struktura a obsah. 11. Základní pojmy statistické analýzy dat, zpracování různých typů škál pomocí tabulek, nástrojů grafické analýzy a popisných charakteristik. 12. Práce s vícehodnotovými odpověďmi. Chybějící údaje, faktory ovlivňující práci s chybějícími údaji. 13. Zobecnění výstupů z výběru na populaci - teorie odhadu. Určení minimálního rozsahu výběru. 14. Zobecnění výstupů z výběru na populaci - testování statistických hypotéz (jednoparametrické, dvouparametrické testy - pro závislé i nezávislé výběry). 15. Zobecnění výstupů z výběru na populaci - testování statistických hypotéz (neparametrické testy). 16. Příprava datových souborů - průzkumová analýza dat. 17. Analýza závislostí mezi odpověďmi - analýza rozptylu (jednofaktorová, vícefaktorová), test nezávislosti kategoriálních znaků v kontingenční tabulce, měření asociace, asociační tabulka. 18. Analýza závislostí mezi odpověďmi - regresní a korelační analýza. Podmínky použití lineárního regresního modelu. 19. Faktorová analýza explorační (latentní vlastnosti a jejich indikace, faktory ovlivňující korelační matici, faktorová řešení, rotace, zobrazení, analýza a interpretace faktorů), konfirmační faktorová analýza. 20. Metody shlukové analýzy (hierarchické seskupování, metody rozkladu). 21. Další metody vícerozměrné statistiky (diskriminační, korespondenční a conjoint analýza, multidimenzionální škálování). Semináře (témata): 1.Úvod do předmětu, základní pojmy. 2.Výzkumné agentury, zadávání výzkumu agentuře, práce s výzkumnými agenturami. 3.Cíle výzkumu, stanovení výzkumného problému, cílů a hypotéz (vypracování případové studie). 4.Sekundární zdroje dat. Práce se sekundárními a primárními daty, citace, tabulky, grafy. 5.Metody sběru dat: práce ve skupinách a následná prezentace. 6.Kvalitativní výzkum - Focus group (práce ve skupinách). 7.Vzorek respondentů - vysvětlení nejdůležitějších pojmů, práce ve skupinách. 8.Dotazník - vytvoření dotazníku, zadání úkolu. 9.Základy práce s programem IBM SPSS Statistics Base. Kategorizace škál (příklady odpovědí). 10.Příklady zpracování různých typů škál do tabulek, grafů a charakterizování jejich vlastností pomocí popisných charakteristik. 11.Možnosti zpracování vícehodnotových odpovědí. Práce s chybějícími údaji. 12.Statistické odhady. Určení minimálního rozsahu výběru. 13.Testování statistických hypotéz (jednoparametrické a dvouparametrické testy). 14.Testování statistických hypotéz (neparametrické testy). 15.Příprava dat - identifikace odlehlých pozorování, posouzení normality dat a zešikmení rozdělení četností, ověření nezávislosti prvků ve výběru, ověření homoskedasticity dat. 16.Jednofaktorová a vícefaktorová analýza. Kontingenční tabulka a test nezávislosti kategoriálních znaků. 17.Asociační tabulka a posouzení nezávislosti dichotomických proměnných. Ověření vlastností lineárního regresního modelu, lineární regrese. 18.Nelineární regrese. Zkoumání vztahů mezi odpověďmi pomocí korelační analýzy. 19.Příklady použití faktorové a shlukové analýzy.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška
Výstupy z učení
Předmět prezentuje problematiku marketingového výzkumu, jeho cíle a úlohu v podniku. Podává přehled o formách a typech marketingového výzkumu, o typech a zdrojích dat, objasňuje samotný proces marketingového výzkumu, popisuje a charakterizuje jeho jednotlivé etapy, seznamuje s postupem a se statistickými metodami vyhodnocování dat.

Předpoklady
Znalost statistiky na úrovni předmětu Statistika I - bude ověřeno testem.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zápočet: Zpracování zadaných úkolů, semestrální práce a její prezentace, test z analýzy dat. Zpracování semestrální práce bude zahrnovat obě části - marketingový výzkum a analýzu dat. Minimální počet bodů na zápočet za část Analýza dat je 60 procentních bodů, přičemž minimum je alespoň 40 % bodů z testu a 60 % bodů ze semestrální práce. Zkouška: písemná forma obsahující otázky z obou částí. Maximální počet bodů Marketingový výzkum 25 bodů a Analýza dat 25 bodů. Pro úspěšné absolvování předmětu musí studenti získat z obou částí min. 15 bodů. V případě získání menšího počtu bodů z jedné nebo obou částí, student dělá opravnou zkoušku z části, z které neuspěl.
Doporučená literatura
 • BABIN, B. and W. ZIKMUND. Essentials of Marketing Research. Boston: Cengage Learning, 2015. ISBN 978-1-305-26349-9.
 • HEBÁK, P. et al. Vícerozměrné statistické metody. Praha: Informatorium, 2005. ISBN 978-80-7333-039-3.
 • KOZEL, R., L. MYNÁŘOVÁ a H. SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu.. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3527-6.
 • LOHR, S., L. Sampling: Design and Analysis. 2nd ed.. Boston: Brooks/Cole, 2010. ISBN 978-0-495-11084-2.
 • McDANIEL, C. Jr. and R. GATES. Marketing Research Essentials. Hoboken: Wiley, 2016. ISBN 978-1-119-23945-1.
 • PECÁKOVÁ, I. Statistika v terénních průzkumech. 1. vyd.. Professional Publishing. Praha, 2008. ISBN 978-80-86946-74-0.
 • ŘEZANKOVÁ, H. Analýza dat z dotazníkových šetření. 2. vyd. Professional Publishing. Praha, 2010. ISBN 978-80-7431-019-5.
 • STANKOVIČOVÁ, I., VOJTKOVÁ, M. Viacrozmerné štatistické metódy s aplikáciami. Iura Edition. Bratislava, 2007. ISBN 978-80-8078-152-1.
 • TAHAL, R. Základní metody sběru primárních dat marketingového výzkumu. Praha: C. H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-585-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr