Předmět: Marketing značky

» Seznam fakult » EF » KMG
Název předmětu Marketing značky
Kód předmětu KMG/MZN
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Burešová Jitka, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1.Historie značky, definování základních pojmů, rozdíl mezi produktem a značkou, luxusní a prémiové značky. 2.Základní atributy značky - identita, zavedení identity značky. 3.Základní atributy značky - asociace spojené se značkou, osobnost značky. 4.Logo, název, barvy, slogan, představitelé, balení, firemní filozofie (poslání, vize) jako součásti značky. 5.Právní ochrana - logo, ochranná známka, Úřad průmyslového vlastnictví. 6.Hodnota značky podle Aakera a Kellera, základní atributy hodnoty značky - znalost značky, kvalita ve vztahu k ceně. 7.Metody měření hodnoty značky - odhad aktiv značky, měřítka zákaznické věrnosti, měřítka asociací, měřítka znalosti značky, nejdražší značky světa. 8.Měření hodnoty značky na základě mínění spotřebitele - kvalitativní metody (volné asociace, projektivní metody, osobnost značky a hodnoty), kvantitativní metody (povědomí, image, reakce na značku, vztahy ke značce). 9.Spokojenost a loajalita ke značce - koncepty budování spokojenosti a loajality, vztah mezi spokojeností a loajalitou, přínosy pro podnik. 10. Strategické řízení značky v čase - konzistence/změna, šířka a hloubka značky, brandové strategie. 11. Budování luxusní značky - strategie, klíčové atributy, příběh budování luxusní značky. 12. Značka v módním (oděvním) průmyslu - postavení značek v módním průmyslu, kategorie módních značek podle ceny a kvality. 13. Značka v potravinářském průmyslu: restaurace, rychlá občerstvení, maloobchodní prodejny potravin, potravinářské výrobky - specifika, příklady, případová studie. Semináře (témata): 1. Úvodní seminář - základní pojmy marketingu značky. 2. Atributy značek - vnímané atributy energetických nápojů na českém trhu - ukázka dotazníku pro měření atributů značky. 3. Logo a barevná schémata jako součást image firmy/značky - případová studie McDonald´s. 4. Spokojenost a loajalita ke značce - metody měření, faktory budující spokojenost a loajalitu. 5. Budování luxusní značky - atributy luxusních značek, případová studie o strategii nejluxusnějších značek světa. 6. Značka v módním průmyslu - značkové oblečení, vztah vnímané ceny a kvality v segmentu módy.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s významem budování značky v marketingové strategii firmy. Představeny jsou metody měření hodnoty značky a strategie jejího úspěšného budování.

Předpoklady
Studium v oblasti marketingu.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zápočet: Prezentace na dané téma, docházka a aktivní účast na hodinách Zkouška: ústní zkouška
Doporučená literatura
  • AAKER, D. A. Brand Building -Vytvoření silné značky a její úspěšné zavedení na trh.. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-885-6.
  • CHERNATONY, L. Značka - od vize k vyšším ziskům. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2007-1.
  • KELLER, K. L. Strategické řízení značky. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1481-3.
  • OKONKWO, U. Luxury online. New York: Palgrave Macmillan, 2010. ISBN 978-0-230-55536-5.
  • TAYLOR, D. Brand management. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1818-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr