Předmět: Online marketing a sociální sítě

» Seznam fakult » EF » KMG
Název předmětu Online marketing a sociální sítě
Kód předmětu KMG/OMS
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Burešová Jitka, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1.Historie internetu, internetové prostředí a marketing, e-commerce, internetový marketing, e-marketing, digitální marketing, online marketing a online zákazník. 2.Webové stránky: design, přehlednost, důvěryhodnost, volba správné URL, SEO, copywriting, content marketing. 3.Online vyhledávače, srovnávače cen, online katalogy, Google AdWords. 4.Marketingové strategie na internetu: See, Think, Do, Care, podstata a modely efektivní komunikace firem na internetu. 5.Nástroje marketingové online komunikace: přímý online marketing, online PR, online WOM. 6.Specifika reklamy na internetu: zpětné odkazy, bannerová reklama, virální marketing, PPC systémy. 7.Marketingový výzkum online: kvantitativní a kvalitativní výzkum v online prostředí. 8.Nákup a prodej online, e-shopy: prodej online a offline, hodnota zákazníka při nákupu online, online nakupování v oblasti B2B, B2C a B2G. 9.Google analytics: nástroje, důležité metriky, konverze. 10.Marketing na sociálních médiích: definice sociálních médií, rozdělení sociálních médií, uživatelé sociálních médií, sociální marketing, sociální sítě - rozdíly mezi komunikací na sociálních sítích a v reálném světě. 11.Facebook: historie a princip, firemní stránky, skupiny, placená reklama. 12.Facebook: PR, podpora prodeje, WOM, přímý marketing, loajalita a faktory, které ji ovlivňují, metriky a optimalizace marketingové komunikace. 13.Instagram, YouTube, Twitter, Pinterest, Google+, Blogy, diskuzní fóra. 14.Spokojenost a loajalita zákazníků v online prostředí: faktory ovlivňující spokojenost a loajalitu, modely budování online spokojenosti a loajality, přínos pro offline spokojenost a loajalitu. Semináře (témata): 1.Úvodní seminář: základní pojmy internetového marketingu, zadání semestrální práce. 2.Webové stránky: případová studie. 3.Nástroje online marketingové komunikace. 4.Online komunikace vybrané firmy: případová studie. 5.Sociální média jako nástroj marketingové komunikace firem. 6.Měření spokojenosti a loajality v online prostředí. 7.Prezentace semestrálních prací.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s nástroji internetového marketingu, online marketingem, webovými stránkami, online vyhledávači a sociálními médii, která je možno použít pro účely marketingu, se strategiemi online marketingové komunikace a metodami měření spokojenosti a loajality zákazníků na internetu.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zápočet: Odevzdání semestrální práce ve skupinách a její prezentace. Zkouška: Písemná zkouška, minimum 66 %.
Doporučená literatura
  • BEDNÁŘ, V. Marketing na sociálních sítích: prosaďte se na Facebooku a Twitteru. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3320-0.
  • JANOUCH, V. Internetový marketing. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2795-7.
  • MILLER, D., et al. How the World Changed Social Media. London: UCL Press, 2016. ISBN 978-1-910634-47-9.
  • SHIH, C. Vydělávejte na facebooku. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2833-6.
  • STUCHLÍK, P. a M. DVOŘÁČEK. Reklama na internetu. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0201-0.
  • TREADAWAY, Ch. a M. SMITHOVÁ. Marketing na Facebooku. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3337-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr