Předmět: Aktuální právní problematika

» Seznam fakult » EF » KPE
Název předmětu Aktuální právní problematika
Kód předmětu KPE/APR
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Karhanová Horynová Eva, JUDr.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Ústavní právo. Ústava ČR. Základní práva a svobody. Evropská unie. 2. Občanské právo. Právní skutečnosti. Fyzické a právnické osoby. 3. Věcná práva. Závazkové právo. 4. Obchodní právo. Podnikání. Podnikatel. 5. Obchodní závazky. Obchodní společnosti a družstvo. 6. Pracovní právo. Subjekty. Pracovněprávní vztahy. 7. Pracovní doba. Odměňování zaměstnanců. Odpovědnost za škodu. 8. Rodinné právo. Manželství. Určení rodičovství. Vztahy rodičů a dětí. Vyživovací povinnost. Náhradní rodinná péče. 9. Občanské právo procesní. Subjekty. Druhy civilního řízení. 10. Dokazování. Rozhodnutí a opravné prostředky. 11. Správní právo. Veřejná správa. 12. Živnostenská správa. Správní řízení. Správní právo trestní. 13. Právo sociálního zabezpečení. Sociální pojištění. Zdravotní pojištění. Státní sociální podpora. Sociální pomoc. 14. Trestní právo. Základní zásady. Trestní odpovědnost. Sankce. Trestné činy. Trestní řízení.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Příprava na zkoušku - 35 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 40 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 13.5 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se změnami a vývojem v legislativě.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem. Studenti získají způsobilost aplikovat znalosti z tohoto předmětu v praxi.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

písemná zkouška
Doporučená literatura
 • Bulletin advokacie. Česká advokátní komora.
 • Časopis pro právní vědu a praxi. Právnická fakulta MU.
 • Právní fórum. Praha: Wolters Kluwer.
 • Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck.
 • Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra ČR.
 • Trestněprávní revue. Praha: C. H. Beck.
 • Trestní zákoník, Správní řád a jiné prameny dostupné například z Portálu veřejné správy ČR.
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • HŮRKA, P., et al. Pracovní právo v bodech s příklady. 4.vyd. Praha: Wolters Kluwer., 2014. ISBN 978-80-7478-440-8.
 • JANKŮ.M., et al. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 6. vyd. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-611-1.
 • Koldinská, Petr Tröster a kol. Právo sociálního zabezpečení. C.H.Beck Praha, 2018. ISBN 978-80-7400-692-0.
 • MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, R. Introduction to Law for Business. Ostrava: Key Publishing, 2012. ISBN 978-80-7418-137-5.
 • Ondrejová Dana a kolektiv. Nástin obchodního práva.Bakalářský studijní program. Masarykova univerzita Brno, 2014. ISBN 978-80-210-7417-0.
 • Petr Hůrka, a kolektiv. Pracovní právo v bodech s příklady - 5. vydání. Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-357-2.
 • SCHELLE, K., J. TOMANCOVÁ a A. SCHELLEOVÁ. Správní právo. Boskovice: ALBERT, 2009. ISBN 978-80-7326-161-0.
 • SPIRIT, M. Základy práva pro neprávníky po prekodifikace soukromého práva. 4.vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-551-7.
 • ŠVARC, Z. et al. Základy obchodního práva. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. ISBN 978-80-7380-322-3.
 • TRÖSTER, P., et al. Právo sociálního zabezpečení. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-322-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr