Předmět: Kvantitativní metody v managementu

» Seznam fakult » EF » KPE
Název předmětu Kvantitativní metody v managementu
Kód předmětu KPE/KMM
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Dyntar Jakub, doc. Ing. Ph.D.
 • Pelloneová Natalie, Ing. Ph.D.
 • Žižka Miroslav, prof. Ing. Ph.D.
 • Štichhauerová Eva, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Úvod do předmětu. Charakteristika kvantitativních metod a operačního výzkumu pro manažerskou činnost. Základní rozdělení kvantitativních metod v managementu. 2. Lineární programování. Formulace úloh lineárního programování. Rozdělení modelů lineárního programování. Primární a duální problém. 3. Výrobní, dopravní a rozmisťovací úlohy lineárního programování. Základní výpočtové mechanizmy pro jednotlivé modely. Geometrická reprezentace a grafické řešení úloh lineárního programování. 4. Simplexová metoda. Řešení úlohy lineárního programování v prostředí MS Excel. Postoptimalizační analýza, dualita úloh lineárního programování. 5. Teorie zásob. Deterministické a stochastické modely řízení zásob. 6. Stanovení velikosti výrobní dávky. Modely s cenovou degresí. Modely se spoluprací. 7. Řízení zásob v podmínkách nejistoty. Metody stanovení pojistné zásoby. 8. Teorie hromadné obsluhy. Charakteristika a struktura modelů hromadné obsluhy. Jednokanálový systém hromadné obsluhy. 9. Vícekanálový a vícefázový systém hromadné obsluhy. Optimalizace nákladů v systémech hromadné obsluhy. 10. Teorie obnovy. Optimální cyklus obnovy zařízení z hlediska nákladů jeho selhání. 11. Skupinová obnova. Rozšířená obnova. 12. Teorie grafů. Základní terminologie. Typické úlohy řešené na grafech. 13. Vícekriteriální rozhodování. Metody odhadu vah kritérií. Metody vícekriteriálního hodnocení variant. 14. Základy simulačních modelů. Postup řešení problému pomocí simulace. Typy simulací. Semináře: Obsahem seminářů je seznámení studentů s praktickým využitím jednotlivých nástrojů kvantitativních metod při manažerském rozhodování. Látka navazuje na přednášená témata, je prohlubována formou příkladů a jejich řešení.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Seminář, E-learning
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickým zázemím i praktickou aplikací vybraných kvantitavních metod používaných při podpoře rozhodování manažerů na různých úrovních řízení.
Studenti získají znalosti matematických metod, které lze využít při řešení rozhodovacích úloh v podnikové ekonomice a managementu.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zápočet: Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na cvičeních a vypracování případové studie zaměřené na využití některé kvantitativní metody. Případová studie musí být vypracována s využitím tabulkového kalkulátoru (Excel, OpenCalc). Zkouška: Písemná zkouška ověřující znalosti studenta (kombinace deseti teoretických otázek a 4 početních příkladů). Početní příklady budou zkoušeny v počítačové učebně.
Doporučená literatura
 • Aplikace v MS Excel.
 • EISELT, H. A. a C. L. SANDBLOM. Operations Research: A Model-Based Approach 2nd ed. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2012. ISBN 978-3-642-31053-9.
 • FIALA, P., et al. Operační výzkum - nové trendy. Praha: Professional Publishing, 2010. ISBN 978-80-7431-036-2.
 • GROS, I. Matematické modely pro manažerské rozhodování. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2009. ISBN 978-80-7080-709-5.
 • GROS, I. a J. DYNTAR. Matematické modely pro manažerské rozhodování.. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2015. ISBN 978-80-7080-910-5.
 • IYER, P. S. Operations research. 6th ed. New Delhi: McGraw Hill Education, 2015. ISBN 978-0-07-066902-4.
 • PLEVNÝ, M. a M. ŽIŽKA. Modelování a optimalizace v manažerském rozhodování. 2. vyd. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2010. ISBN 978-80-7043-933-3.
 • SIXTA, J. a M. ŽIŽKA. Logistika: Metody používané pro řešení logistických projektů. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2563-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr