Předmět: Kvantitativní metody v manažerském rozhodování

» Seznam fakult » EF » KPE
Název předmětu Kvantitativní metody v manažerském rozhodování
Kód předmětu KPE/KMR-D
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 10
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Žižka Miroslav, prof. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Nové trendy a aplikace kvantitativních metod v managementu. 2. Řízení komplexních dodavatelských řetězců a sítí. 3. Optimalizace zásob ve vícestupňovém dodavatelském řetězci. 4. Modelování okružních, distribučních a provozních problémů. 5. Modely analýzy obalu dat. Modifikace DEA modelů. 6. Simulační metody. Využití simulací v analýze podnikových procesů. 7. Teorie rozhodování. Modely rozhodovacích situací. 8. Lineární modely rozhodovacích situací. Celočíselné programování. 9. Metody rozhodovacích situací s více kritérii. Nelineární vztahy v rozhodovacích modelech. 10. Rozhodovací modely s náhodnými vstupy. Modely dynamických a konfliktních rozhodovacích situací.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Kontaktní výuka - 20 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 100 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 100 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 80 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět rozšiřuje a prohlubuje znalosti z oblasti kvantitativních metod, které studenti získali v předchozím magisterském studiu, zejména v oblasti řízení složitých dodavatelských řetězců a sítí, hodnocení efektivnosti produkčních jednotek, simulací podnikových procesů a rozhodovacích modelů.
Znalosti z oblasti kvantitativních metod
Předpoklady
Znalost kvantitativních metod na magisterské úrovni studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Zpracování semestrální práce zaměřené na využití kvantitativních metod ve vazbě na téma disertační práce.
Doporučená literatura
 • DLOUHÝ, M., J. JABLONSKÝ, a P. ZÝKOVÁ. Analýza obalu dat. Praha: Professional Publishing, 2018. ISBN 978-80-88260-12-7.
 • DYNTAR, J. Návrh a optimalizace dodavatelských systémů s využitím dynamické simulace.. Praha: FinEco, 2018. ISBN 978-80-86590-15-8.
 • FIALA, P. Dynamické vytváření cen a alokace zdrojů v sítích.. Praha: Professional Publishing, 2016. ISBN 978-80-7431-157-4.
 • JABLONSKÝ J. a M. DLOUHÝ. Modely hodnocení efektivnosti a alokace zdrojů. Praha: Professional Publishing, 2015. ISBN 978-80-7431-155-0.
 • LAGOVÁ, M. a J. JABLONSKÝ. Lineární modely. Praha: Oeconomica, 2014. ISBN 978-80-245-2020-9.
 • SHAH, N. H. a M. MITTAL. Optimization and Inventory Management. Singapore: Springer, 2019. ISBN 978-9811-39697-7.
 • TALBI, E. G., F. YALAOUI, a L. AMODEO. Metaheuristics for Production Systems. Cham: Springer International Publishing, 2019. ISBN 978-3-319-79471-6.
 • ZHU, J. Quantitative Models for Performance Evaluation and Benchmarking: Data Envelopment Analysis with Spreadsheets. Cham: Springer, 2015. ISBN 978-3-319-06646-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Business Economics and Management (2016) Kategorie: Ekonomie - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Řízení a ekonomika podniku (2013) Kategorie: Ekonomie - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Business Economics and Management (2016) Kategorie: Ekonomie - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Řízení a ekonomika podniku (2013) Kategorie: Ekonomie - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -