Předmět: Management inovací

» Seznam fakult » EF » KPE
Název předmětu Management inovací
Kód předmětu KPE/MI
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Švermová Pavla, Ing. Ph.D.
 • Rydvalová Petra, doc. Ing. Ph.D.
 • Linhart Ondřej, Ing.
Obsah předmětu
Předmět -Management inovací- je založen na interdisciplinárním charakteru, kdy jsou jednotlivá témata vzdělávání koncipována formou modulové výuky, pro niž byly připravovány ucelené studijními pakety. Předmět je postaven na základních znalostech tržní ekonomiky, terminologie managementu, směrů rozvoje moderního managementu, funkcí a rolí manažera v organizaci. Témata pro přednášky: 1. Společnost, věda a inovace (inovace a konkurenční výhoda, typy inovací, základní terminologie); 2. Inovační podněty, modely inovací; 3. Struktura inovačních procesů; 4. Ochrana duševního vlastnictví v inovačním procesu; 5. Základní přístupy k tvorbě inovačních strategií; 6. Základní elementy podnikové inovační strategie (konkurenční a národní pozice; technologické cesty; organizační a manažerské procesy); 7. Finanční zhodnocení výsledků VaV; 8. Externí spolupráce při vývoji nových technologií a produktů. 9. Hodnocení inovačního potenciálu firmy. 10. Řízení interních procesů firmy. 11. Řízení a správa (inovačních) projektů. 12. Jak vytvořit inovativní organizaci. 13. Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v ČR. 14. Závěrečné shrnutí, dotazy Semináře propojují téma přednášky s praktickými dovednostmi a zkušenostmi pomocí případových studií, audiovizuálních dokumentů a skupinové práce na semestrálních projektech. Semestrální projekty zpracovávají v pracovních skupinách (3 až 5 členů), včetně stanovení a popisu týmových rolí. Zadané téma (včetně struktury) je v rozsahu 15 až 20 stran zpracováno na PC, odevzdáno v textovém editoru (MS Word) a obhájeno ústní prezentací.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce, Problémové metody (badatelské, výzkumné), Skupinová konzultace
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 25 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 5 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět "Management inovací" je založen na interdisciplinárním charakteru, kdy jsou jednotlivá témata vzdělávání koncipována formou modulové výuky, pro niž byly připravovány ucelené studijními pakety. Předmět je postaven na základních znalostech tržní ekonomiky, terminologie managementu, směrů rozvoje moderního managementu, funkcí a rolí manažera v organizaci. Cílem je získání znalostí a schopností formulace inovační strategie organizace, tvorby a řízení inovačních projektů podniků včetně možností a způsobů jejich financování.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Prerekvizita: Strategický management

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Písemná práce

Zápočet: Úspěšná obhajoba semestrálního projektu Zkouška: Písemná zkouška
Doporučená literatura
 • Aktuální legislativa v oblasti ochrany duševního vlastnictví.
 • Brožury Úřadu průmyslového vlastnictví.
 • BESSANT, J.a J. TIDD. Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change. 4ed. West Sussex: John Wiley and Sons, 2009. ISBN 978-0-470-99810-6.
 • DOLEŽAL, J. et al. Projektový management podle IPMA. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2848-3.
 • CHESBROUGH, H. a H. WILLIAM. Open Innovation. Boston: HBS, 2006. ISBN 978-80-260-6631-6.
 • RYDVALOVÁ, P. Role univerzit při vzniku inovativních firem. Liberec: VUTS, 2011. ISBN 978-80-87184-15-8.
 • RYDVALOVÁ, P. Management inovací. Liberec: VÚTS, 2015. ISBN 978-80-87184-52-3.
 • TIDD, J., J. BESSANT a K. PAVITT. Řízení inovací (překlad 3. vydání). Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1466-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr