Předmět: Management kvality

» Seznam fakult » EF » KPE
Název předmětu Management kvality
Kód předmětu KPE/MNK
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Šírová Eva, Ing. Ph.D.
 • Andar Jakub, Ing.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Úvod do problematiky. Vymezení pojmů. Historický vývoj. 2. Základní koncepce řízení jakosti. 3. Taguchiho metody. 4. Statistické řízení jakosti. 5. Statistická regulace výrobního procesu. 6. Hodnocení způsobilosti technologických procesů. 7. Statistická přejímka. 8. Ekonomické aspekty jakosti. 9. Základní nástroje řízení jakosti. 10. Progresivní nástroje řízení jakosti. 11. ISO řady 9000. 12. Modely excelence, EFQM. 13. - 14. Případové studie. Semináře (témata): Obsahem seminářů je seznámení studentů s praktickým využitím jednotlivých nástrojů k zabezpečení kvality. Látka je probírána formou příkladů a jejich řešení dle probírané látky na přednáškách. V průběhu semestru probíhá prezentace seminárních prací, které mají buď formu referátu na vybrané téma související s managementem kvality anebo formu případové studie v konkrétní firmě. V průběhu roku navštíví cvičení odborník na kvalitu z výrobního podniku, který formou diskuze studenty seznámí s tím, jak jsou jednotlivé systémy a nástroje aplikovány v praxi.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Přednáška, Seminář, E-learning, Prezentace práce studentů
 • Příprava prezentace (referátu) - 10 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 25 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 27 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na problematiku moderních systémů řízení jakosti, progresivních nástrojů řízení jakosti včetně statistických metod a norem ISO řady 9000. Student získá přehled o přístupech k zabezpečení a zvyšování komplexní úrovně kvality v českých a evropských podnicích.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Žádné

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Zápočet: Aktivní účast na cvičeních. Prezentace semestrální práce. Účast na zvaných přednáškách a exkurzích povinná. Zkouška: Písemná zkouška
Doporučená literatura
 • LIKER, J. K. Tak to dělá Toyota. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-173-7.
 • NENADÁL, J. Moderní management jakosti.. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-186-7.
 • NENADÁL, J. Systémy managementu kvality: co, proč a jak měřit?. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-426-4.
 • ROSE, K. H. Project Quality Management: Why, What and How. Miami: Ross Publishing, 2014. ISBN 978-1-60427-102-7.
 • VEBER, J. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. 2. vyd. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-210-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr