Předmět: Navrhování logistických systémů v prostředí dynamické simulace

» Seznam fakult » EF » KPE
Název předmětu Navrhování logistických systémů v prostředí dynamické simulace
Kód předmětu KPE/NLS2
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Dyntar Jakub, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata seminářů 1. Modelování obslužných systémů - matematický vs. simulační přístup. 2. Software pro diskrétní dynamickou simulaci Witness. 3. Fyzické elementy v prostředí Witness. 4. Logické elementy v prostředí Witness. 5. Grafické elementy v prostředí Witness. 6. Ovládání simulačního modelu, statistiky využití a zobrazování obsahu fyzických elementů. 7. Programování logiky simulačních modelů v prostředí Witness. 8. Propojení Witness s MS Excel pro import vstupních dat a export a zpracování výstupů. 9. Witness Experimenter. 10. Aplikace dynamické simulace při navrhování logistických systémů (simulace výrobních linek, skladů, distribučních systémů aj.).

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou navrhování logistických systémů pomocí dynamické simulace. Studenti budou seznámeni s nástrojem pro diskrétní dynamickou simulaci Witness. Základní funkcionality Witness a jejich využití při navrhování logistických systémů budou demonstrovány na praktických příkladech
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Nespecifikovány.

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Aktivní účast na seminářích.
Doporučená literatura
  • DYNTAR, J. Návrh a optimalizace dodavatelských systémů s využitím dynamické simulace.. Praha: FinEco, 2018. ISBN 978-80-86590-15-8.
  • GROS, I. a DYNTAR, J. Matematické modely pro manažerské rozhodování.. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015. ISBN 978-8070809105.
  • GROS I., et al. Velká kniha logistiky.. Praha: VŠCHT, 2016. ISBN 978-80-7080-952-5.
  • LANNER Group Ltd. Learning WITNESS Book One - Manufacturing Performance Edition. Lulu.com, 2013. ISBN 978-1-291-47674-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr