Předmět: Strategický management

» Seznam fakult » EF » KPE
Název předmětu Strategický management
Kód předmětu KPE/SM
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Pelloneová Natalie, Ing. Ph.D.
 • Macháčková Vendula, Ing. MSc. Ph.D.
 • Kašparová Petra, Ing.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Úvod do strategického managementu - podstata a obsah strategického řízení, klíčové oblasti strategického managementu, proces strategického managementu, základní fáze. 2. Strategie nadnárodních firem - lokální, národní a globální strategie, mezinárodní management, výhody a nevýhody mezinárodních operací, globalizace. 3. Udržitelnost podnikové strategie - stakeholders, etický a společenský rozměr strategie, společenská odpovědnost, environmentální udržitelnost. 4. Hiearchie podnikových strategií - funkční provázanost strategií, integrační strategie, intenzivní strategie, strategie diverzifikace, obranné strategie, Porterovy generické strategie, Mintzbergova záměrná a vznikající strategie. 5. Dlouhodobé cíle podniku, dekompozice cílů. Hodnocení plnění cílů - Key Performance Indicators, strategie s kooperativním zaměřením - Co-Opetition, klastry, aliance, typologie aliancí, strategie modrého a rudého oceánu, učící se organizace. 6. Formulace strategie - obchodní vize a poslání, proces vytvoření vize a mise, význam, prvky a důležitost vize a mise, vyhodnocení současných vizí a misí. 7. Analýza vnitřního prostředí organizace - interní audit, zdroje, funkční oblasti, klíčové kompetence, Core a Non-Core aktivity, RBV strategie a kultura, IFE matice, hodnotový řetězec, benchmarking. 8. Makrookolí - externí hodnocení, klíčové vnější a konkurenční síly (PEST), konkurenční analýza (Porterův model 5 sil, hodnocení strategické pozice podniku, matice EFE, matice CPM). 9. Strategická volba - proces vytváření a výběru strategií, rámec pro formulaci strategií, SPACE matice, Grand Strategy matice, QSPM matice, Ansoffova matice. 10. Zavedení strategie - problematika řízení a provozu, odpovídající struktura podniku, struktura SBU, restrukturalizace, Reengineering, Outsourcing. 11. Implementace strategie - vnitřní rozvoj, akvizice, kontrakty, partnerství, uplatnění strategie z pohledu marketingu, financí, účetnictví, výzkumu a vývoje a MIS. 12. Strategická revize, hodnocení a kontrola: proces vyhodnocování strategií, strategický rámec hodnocení, Balanced Scorecard Model, efektivní systém hodnocení. 13. Strategické řízení v neziskových a vládních organizacích, strategické řízení v malých a středních podnicích. 14. Pronikání na globální trhy, různé přístupy strategického řízení ve světě, komunikační a kulturní rozdíly. Výzvy 21 století ve strategickém managementu. Semináře (témata): 1. Proč se firmy zabývají strategickým řízením? Výhody a nástrahy. Případové studie. 2. Vyhodnocování kulturních rozdílů různých zemí, společenská odpovědnost, environmentální udržitelnost v praxi. Případové studie. 3. Přiřazení jednotlivých strategií globálním společnostem, rozbor vize a mise na praktických příkladech. Případové studie. 4. Interní a externí audit nadnárodních a lokálních společností. Případové studie. 5. SWOT matice, BCG matice, Space matice, QSPM matice. Případové studie. 6. Finanční hlediska implementace strategie, sestavení rozpočtu, záložní plán. Případové studie. 7. Vyhodnocení univerzitní strategie Technické univerzity v Liberci, prezentace vybraných případových studií.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Seminář, E-learning, Prezentace práce studentů
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) - 10 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je integrujícím kurzem, který rozvíjí dovednosti identifikovat, analyzovat a řešit problémy při formulaci a realizaci podnikatelské strategie. Absolvent předmětu bude schopen stanovit budoucí strategické směřování organizace, posoudit vnější i vnitřní důsledky volby a implementace zvolené strategie prostřednictvím koncepcí a technik strategického managementu.

Předpoklady
Nejsou určeny.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Zápočet: Vypracování případové studie a její prezentace, aktivní zapojení na semináři. Zkouška: Písemný test formou uzavřených otázek.
Doporučená literatura
 • DAVID, F. R. a R. D. FOREST. Strategic management. Concepts and Cases. Global edition. 15th ed. New Jersey: Pearson, 2015. ISBN 13: 978-1-292-016.
 • DOZ, Y. a M. KOSONEN. Dynamická strategie. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-227-7.
 • FOTR, J., E. VACÍK, M. ŠPAČEK a I. SOUČEK. Úspěšná realizace strategie a strategického plánu. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0434-5.
 • KEŘKOVSKÝ, M. a O.VYKYPĚL. Strategické řízení. Praha: C.H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-453-8.
 • KOVÁŘ, F. a P. ŠTRACH. Strategický management. Praha: Oeconomica, 2003. ISBN 80-245-0504-5.
 • MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1911-5.
 • ZUZÁK, R. Strategické řízení podniku. Praha: Grada Publishhing, 2011. ISBN 978-80-247-4008-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr