Předmět: Statistika II

» Seznam fakult » EF » KSY
Název předmětu Statistika II
Kód předmětu KSY/STA2
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Rozkovec Jiří, Mgr.
 • Gurinová Kateřina, Ing. Ph.D.
 • Hovorková Valentová Vladimíra, Ing. Ph.D.
 • Öhm Jan, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Úvod do analýzy závislostí, jednofaktorová analýza rozptylu. 2. Měření závislosti kategoriálních dat. 3. Závislost numerických proměnných, korelační tabulka. 4. Úvod do regresní analýzy. 5. Popis závislosti pomocí regresních funkcí lineárních v parametrech. 6. Popis závislosti pomocí regresních funkcí nelineárních v parametrech. 7. Korelační analýza. 8. Vícenásobná korelace, pořadová korelace. 9. Úvod do analýzy časových řad, charakteristiky časových řad. 10. Metody popisu trendové složky časových řad. 11. Popis sezónní a náhodné složky časových řad. 12. Metody extrapolace časových řad. Úvod do indexní analýzy, individuální jednoduché indexy. 13. Indexní analýza - individuální složené indexy a souhrnné indexy. Semináře (témata): 1. Jednofaktorová analýza rozptylu. 2. Měření závislostí kategoriálních dat. 3. Korelační tabulka, podmíněné charakteristiky. 4. Regresní analýza - úvod, regresní přímka. 5. Popis závislosti pomocí regresní hyperboly a paraboly. 6. Popis závislosti pomocí regresní exponenciální funkce a dalších funkcí nelineárních v parametrech. 7. Korelační analýza. 8. Pořadová korelace. 9. Základní charakteristiky časových řad. 10. Trendová analýza - přímka a parabola. 11. Trendová analýza - exponenciální funkce a další funkce nelineární v parametrech. Klouzavé průměry. 12. Popis sezónní složky časových řad, sezónní očišťování. 13. Indexní analýza.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy metod zkoumání závislosti číselných i slovních proměnných (analýza rozptylu, test nezávislosti kategoriálních znaků, regresní a korelační analýza), základními postupy analýzy časových řad a principy statistického srovnávání (indexy, rozdíly).
Znalost základních metod zkoumání závislostí různých typů proměnných, postupů analýzy časových řad a principy statistického srovnávání.
Předpoklady
Znalost předmětu Statistika I a matematických metod v rozsahu kurzů Matematika I, II. Práce s počítačem - uživatelská úroveň.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Písemná zkouška

Zápočet: Písemný test na konci semestru, účast na cvičeních. Zkouška: Písemný test z teorie a příkladů.
Doporučená literatura
 • IBM SPSS Statistics.
 • HINDLS, R., HRONOVÁ, S., NOVÁK, I. Metody statistické analýzy pro ekonomy. Management Press. Praha, 2000. ISBN 80-7261-013-9.
 • HINDLS, R., HRONOVÁ, S., SEGER, J., FISCHER, J. Statistika pro ekonomy. 8. vydání. Professional Publishing. Praha, 2007. ISBN 978-80-86946-43-6.
 • JAROŠOVÁ, E., PECÁKOVÁ, I. Příklady k předmětu Statistika B. Skripta VŠE Praha. Praha, 2005. ISBN 80-245-0680-7.
 • MAREK, L. et. al. Statistika v příkladech. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2013. ISBN 978-80-7431-118-5.
 • RABUŠIC, L., Soukup, P., Mareš, P. Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS). Brno, 2019. ISBN 978-80-210-9247-1.
 • SEGER, J., HINDLS, R., HRONOVÁ, J. Statistika v hospodářství. E.T.C. Publishing. Praha, 1998. ISBN 80-86006-56-5.
 • SEGER, J., HINDLS, R. Statistické metody v tržním hospodářství. Victoria Publishing. Praha, 1995. ISBN 80-7187-058-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr